Huisregels Spot4kids

Hier treft u de huisregels zoals ze gelden binnen onze organisatie. Deze regels bevorderen een veilige en vertrouwde opvang van uw kind. De huisregels zijn onder andere afgeleid van ons pedagogisch werkplan. Wij adviseren u dan ook het pedagogisch werkplan te lezen, zodat u op de hoogte bent van onze visie, manier van werken en onderwerpen die handig zijn om te weten. Per locatie is er een pedagogisch werkplan. Deze kunt u downloaden per locatie, onder het kopje Beleid of op de pagina van de locatie.

Afwezigheid melden

Mocht uw kind Spot4kids niet bezoeken, meldt dit dan zo tijdig mogelijk. U kunt uw kind afmelden via het Ouderportaal. Zo hoeven wij niet onnodig te wachten met activiteiten en wordt voorkomen dat er verwarring ontstaat bij het ophalen van school als uw kind de BSO bezoekt. Als u minimaal 1 dag van tevoren afmeld via het Ouderportaal kunt u het dagdeel waarin uw kind niet komt tegoed houden. Het niet opgenomen dagdeel kunnen binnen een termijn van 3 maanden worden ingezet. De opvang moet echter wel geruild worden met hetzelfde soort opvang. Opvang in schoolweken kan alleen worden ingezet voor opvang in schoolweken. Peuteropvang kan alleen ingezet worden tijdens de 40 weken dat er peuteropvang is. Vakantieopvang kan wel ingezet worden voor studiedagen of voor extra opvang.

Allergieën


Allergieën die al bekend zijn voor de plaatsing van uw kind, worden tijdens de intake besproken en genoteerd in het Ouderportaal. Als uw kind tijdens de periode dat hij of zij bij Spot4kids verblijft ergens allergisch voor blijkt te zijn, verwachten we dat u dit aan ons meldt. Zo kunnen wij hier tijdens de opvang rekening mee houden.

Auto parkeren


Het is uitsluitend toegestaan uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. Auto’s mogen op het terrein alleen stapvoets rijden.
Bereikbaarheid ouders
Zorg dat wij u altijd kunnen bereiken voor overleg. Geef wijzigingen van telefoonnummers en andere gegevens altijd direct door aan onze medewerkers. Wij zorgen ervoor dat de wijzigingen in de administratie verwerkt worden.

Bereikbaarheid Spot4kids


Alle locaties zijn te bereiken tijdens openingstijden.
Administratie Spot4kids: 0348 – 76 90 94
BSO Spot4kids Lopik: 06 – 53 118 843
KDV/PO Spot4kids Lopik: 06 – 51 929 708
BSO/PO Spot4kids Cabauw: 06 – 51 538 166
BSO/PO Spot4kids Benschop: 06 – 51 910 968

Ons postadres:
Lopikerweg oost 5
3411 JA Lopik
e-mail: info@spot4kids.nl
website: www.spot4kids.nl

KvK nummer: 58064613

Bankrekening:NL24 RABO0328244422

Brengen en ophalen van uw kind

Vanaf 7:00 zijn wij geopend en kunt u uw kind komen brengen op het kinderdagverblijf of op de voorschoolse opvang.  Op dagen dat de BSO de hele dag open is, kunt u uw kind vanaf 8:00 uur brengen. Wij vinden het fijn als de kinderen die een hele dag opvang afnemen voor 9:30 gebracht zijn. Vanaf 16:45 kunt u uw kind weer ophalen. Natuurlijk kunt u uw kind ook eerder ophalen, graag horen we dit dan van u. Om 18:30 is de laatste ophaaltijd. Als alle kinderen opgehaald zijn, sluiten wij onze deuren. In de vakantie en op studiedagen heeft de BSO een vakantieprogramma, er zijn dan extra activiteiten georganiseerd. Mocht u uw kind later willen brengen of eerder willen ophalen, vinden wij het prettig als u ons hier vooraf over informeert zodat wij hier rekening mee kunnen houden.
Zolang u samen met uw kind in het gebouw of op het terrein van Spot4kids blijft, gaan wij er vanuit dat u zelf de verantwoording draagt voor uw kind.
Indien u niet op tijd bij Spot4kids kunt zijn vinden wij het prettig als u ons hiervan op de hoogte stelt. Het kan voorkomen dat u uw kind door iemand anders laat ophalen, geef dit dan aan bij de pedagogisch medewerkers. Als we niet op de hoogte zijn dat anders dan uzelf uw kind op komt halen, kunnen we uw kind alleen meegeven na telefonisch contact met u.

Buurtkinderen bij Spot4kids (4-12)

Als een kind uit de buurt bij Spot4kids wil spelen, dan mag dit op het buitenterrein, mits de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers hiermee akkoord gaan. Als ze met een buitenactiviteit van Spot4kids meedoen spreken we af dat de kinderen zich houden aan onze buitenspeelregels

Calamiteiten

Bij calamiteiten kan het nodig zijn om het gebouw te ontruimen. Dit gebeurt uit voorzorg of omdat er direct gevaar is voor kinderen en anderen die zich bij Spot4kids bevinden. Wanneer er besloten wordt tot een ontruiming volgen wij ons ontruimingsplan. We zorgen ervoor dat de kinderen op een veilige manier het gebouw verlaten. Als u op het moment van ontruimen bij ons bent dient u de instructies van het personeel op te volgen. Indien nodig worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld en verzocht hun kinderen te komen halen. Meldt altijd aan de pedagogisch medewerker als u uw kind mee neemt.

Entree en centrale hal

De entree en de hal worden gebruikt bij binnenkomst of om een andere ruimte in te gaan. Het is niet de bedoeling dat er in de hal gespeeld word. In hal hangen de luizenzakken aan de kapstok, of is er per kind een aparte kapstok om zijn spullen op te bergen. De kinderen stoppen bij binnenkomst de tassen en de jassen in hun luizenzak of bergt ze op bij zijn kapstok.

Extra dag

Mocht u incidenteel een extra opvangdag willen aanvragen, kunt u dit doen via het Ouderportaal. Als de extra opvang mogelijk is, krijgt u een bevestiging per mail. Extra opgenomen opvanguren worden aan het eind van de maand in rekening gebracht middels een factuur.

Flexibele opvang

U kunt bij ons ook flexibele opvang afnemen. Deze opvang is niet structureel en hier zijn per dag een aantal plaatsen voor gereserveerd. U kunt dit aanvragen via het Ouderportaal. U ontvangt van ons via de mail een antwoord op uw aanvraag.

Fiets parkeren

Mocht u uw fiets of de fiets van uw kind achterlaten bij Spot4kids, plaats deze dan in de daarvoor bestemde fietsenrekken.

Gedag zeggen

Wij stellen het op prijs als u uw kind ophaalt, dat u even gedag komt zeggen bij de pedagogisch medewerkers op de groep, zodat wij kunnen noteren dat uw kind met u naar huis is. Zo voorkomen we misverstanden bij eventuele calamiteiten.

Hoofdluis

Hoofdluis is een ongemak die zich makkelijk en snel kan verspreiden. Om deze verspreiding zoveel mogelijk tegen te beperken hanteren wij luizenzakken en eigen kapstokken. Mocht het nu toch voorkomen dat uw kind hoofdluis heeft, vragen wij ouders/verzorgers dit thuis te behandelen. Stel ons op de hoogte, zodat wij extra alert kunnen zijn. Zodra bij Spot4kids hoofdluis geconstateerd wordt, overleggen wij met de ouders over de behandeling. Wij maken hier melding van naar andere ouders. Met elkaar proberen we Spot4kids weer hoofdluis vrij te krijgen.

Jassen en tassen

Als het weer het toelaat mogen de kinderen naar buiten zonder jas. De pedagogisch medewerkers bepalen of het warm genoeg is. Per kind kan een gemotiveerde uitzondering of voorwaarden gemaakt worden, bijvoorbeeld als de ouders willen dat het kind de jas aanhoudt. De jassen en tassen worden opgeruimd in de luizenzakken of opgeborgen bij de persoonlijke kapstok.

Informatie

Voor informatie verwijzen wij u naar onze website en het ouderportaal. Deze is actueel en u kunt hier veel informatie vinden. Voor overige vragen kunt u via de mail of telefonisch contact opnemen met de administratie.

Kinderziekten

Bij een uitbraak van een kinderziekte of epidemie raadplegen wij de GGD en handelen wij conform de voorschriften en adviezen van deze organisatie. Meldt eventuele vermoedens altijd aan de pedagogisch medewerkers.

Klachtenregeling

Klachten en ongenoegens van ouders/verzorgers worden behandeld conform het klachtenreglement van Spot4kids. Ouders/verzorgers worden bij aanmelding van hun kind geïnformeerd over de klachtenprocedure.

Medicijnovereenkomst

Het kan zijn dat uw kind medicijnen gebruikt. Om te zorgen dat deze toediening hiervan goed uitgevoerd wordt, maken wij gebruik van een medicijnovereenkomst. In deze overeenkomst wordt de wijze van toediening en de dosering vastgelegd. Zorg dat u medicijnen beschikbaar stelt in de originele verpakking inclusief de gebruiksaanwijzing en dat de houdbaarheidsdatum niet overschreden is. Het formulier van de medicijnovereenkomst kunt u krijgen bij de pedagogisch medewerkers.

Mishandeling of vermoedens hiervan

Bij kindermishandeling of vermoedens hiervan word de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toegepast. Onder kindermishandeling verstaan wij alle vormen van geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld tegen kinderen, of het nalaten van zorg en aandacht.

Omgangsvormen

Spot4kids is een veilige plek waar kinderen en volwassenen met elkaar omgaan op basis van respect en gelijkwaardigheid. Agressie of intimidatie, in welke vorm dan ook, wordt onder geen enkele omstandigheid getolereerd.

Ouder/ verzorger en kind bij Spot4kids

Zolang u samen met uw kind in het gebouw of op het terrein van Spot4kids verblijft, bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind.

Overdracht

De overdracht is het moment dat de pedagogisch medewerker en de ouder/verzorger elkaar informeren over hoe het thuis en bij Spot4kids is gegaan. Door goed op de hoogte te zijn over wat er met het kind is gebeurd, kunnen beide partijen goed inspelen op de behoeftes van het kind. Bij Spot4kids worden oudergesprekken gevoerd door de mentor van het kind. Mochten ouders/verzorgers de behoefte hebben om, buiten het de overdracht tijdens het ophalen en de oudergesprekken, uitgebreider met de pedagogisch medewerker te spreken, dan kunnen zij een hiervoor een afspraak maken.

Pesten

Ieder kind is wel eens het slachtoffer van een pesterijtje. Mocht een kind structureel het slachtoffer zijn van pesten dan heeft dit schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Door de voortdurende aandacht voor de relatie tussen kinderen en tussen kinderen en medewerkers is er een veilig klimaat bij spot4kids. Hierdoor is pesten bespreekbaar. Bij vermoedens van pesten gebruiken wij ons protocol pesten. Mocht u het vermoeden hebben dat uw kind pest of gepest wordt, bespreek dit dan met ons.

Roken

Roken is bij Spot4kids niet toegestaan.

Ruilen van een dag

Ruilen is toegestaan als de groepsomstandigheden het toelaten. Een ruildag kunt u via het Ouderportaal aanvragen, u krijgt van ons een bevestiging indien uw aanvraag mogelijk is. Wanneer u via het Ouderportaal uw kind tijdig (tenminste een dag van tevoren) heeft afgemeld, kunt u het dagdeel waarin uw kind niet komt tegoed houden. Het niet opgenomen dagdeel kan binnen een termijn van 3 maanden worden ingezet. De opvang moet echter wel geruild worden met hetzelfde soort opvang. Opvang in schoolweken kan alleen worden ingezet voor opvang in schoolweken. Peuteropvang kan alleen ingezet worden tijdens de 40 weken dat er peuteropvang is. Vakantieopvang kan wel ingezet worden voor studiedagen of voor extra opvang.

Speelgoed meenemen

Kinderen mogen hun eigen speelgoed meenemen naar Spot4kids. Het is aan de pedagogisch medewerkers om te bepalen of het kind bij Spot4kids ook met zijn eigen speelgoed kan spelen. Spot4kids is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van het speelgoed.

Schoonmaak

De schoonmaak van het gebouw vindt plaats zoveel mogelijk na de openingstijden of op momenten dat de kinderen er zo min mogelijk last van ondervinden. Schoonmaakmiddelen staan in de bergruimte of hoog opgeborgen waardoor kinderen er niet bij kunnen. De bergruimte is afgesloten tijdens openingstijden van Spot4kids. In de groepsruimte of in de keuken (van de groepsruimte) worden de bekers afgewassen en afgedroogd. Het afwasmiddel staat hoog opgeborgen in het keukenkastje.

Traktatie

Iedere kind is vrij om zijn verjaardag te vieren bij Spot4kids. In overleg met ouders wordt besproken hoe deze middag wordt ingevuld. Trakteren is niet verplicht bij Spot4kids. U kunt altijd bij onze pedagogisch medewerkers in overleg voor tips.

Te laat

Te laat komen is voor iedereen vervelend. Wij vragen u indien u door omstandigheden (file of autopech) te laat bent, u ons hiervan op de hoogte stelt. Als u structureel uw kind te laat ophaalt zullen we een gesprek met u aangaan.

Uit het zicht van Spot4kids.

Tijdens het intakegesprek wordt samen met ouders afspraken in het Ouderportaal ingevuld. Hier staat onder andere beschreven welke afspraken er gelden voor het kind ten aanzien van het buitenspelen.

Vervoer van school naar Spot4kids

Als de school uit gaat, zijn er pedagogisch medewerkers van Spot4kids aanwezig om de kinderen op te halen. Zij staan op de afgesproken verzamelplek of de kinderen worden uit de klas opgehaald. Wat van toepassing is, wordt afgesproken tijdens het intakegesprek. De medewerkers dragen een veiligheidshesje van Spot4kids. Leerkrachten kunnen eventuele bijzonderheden aan ons doorgeven, die wij weer op onze beurt weer door kunnen geven aan de ouder/verzorger. Kinderen worden lopend, met de auto. bus of met de Stint opgehaald.

Vriendjes meenemen naar Spot4kids

We honoreren de initiatieven tot het meebrengen van een vriendje of vriendinnetje zoveel mogelijk, maar alleen bij kinderen vanaf 4 jaar. Dit staan we alleen toe als ouders hier in het Ouderportaal toestemming voor hebben gegeven. De groepsaantallen mogen niet overschreden worden. De telefoonnummers van het vriendje worden gevraagd aan de ouders van het spelende kind. Deze word in de groepsmap genoteerd. Om 16:45 worden de vriendjes/vriendinnetjes weer opgehaald. In de vakanties zijn er geen vriendjes of vriendinnetjes toegestaan.

Wijzigen dagen

Als u de opvangdagen van uw kind structureel wenst te wijzigen, dient u dit per e-mail kenbaar te maken bij de administratie via administratie@spot4kids.nl. Wilt u minder opvangdagen, dan dient u een opzegtermijn van één maand in acht te nemen, met ingang van de 1ste of 16de van de maand. Uitbreiding en wijzigen van dagen kan alleen als de bezetting dit toelaat. Indien de wijziging doorgevoerd kan worden, krijgt u van ons een bevestiging, is het echter niet (of nog niet) mogelijk dan nemen wij contact met u op.

Ziek zijn

Als een kind ziek is, is het voor het kind fijn als hij thuis is. Als hij in zijn vertrouwde omgeving kan zijn, waar iemand hem verzorgd en de aandacht geeft die hij op dit moment nodig heeft. Indien een kind ziek bij Spot4kids arriveert of daar ziek wordt, neemt de pedagogisch medewerker contact met de ouders/verzorgers op. Met de ouders/verzorgers wordt overleg gepleegd of het kind moet worden opgehaald. Wanneer een kind lekker rustig op de bank kan hangen en het is een korte periode is het niet altijd noodzakelijk dat de ouders/verzorgers meteen komen. Wanneer de ouders/verzorgers besluiten dat het kind wordt opgehaald of wanneer de pedagogisch medewerker aangeeft dat het voor het kind  prettiger is dat het kind wordt opgehaald, dan wordt afgesproken door wie en wanneer. Pedagogisch medewerkers blijven het kind de benodigde aandacht en nabijheid geven totdat het is opgehaald. We volgen het beleid van de GGD als het gaat om infectieziekten. Bij twijfel overleggen wij altijd met de ouders/verzorgers. Indien nodig nemen we contact op met de huisarts.