Peuteropvang

Aandacht voor uw kind
Bij Spot4kids wordt gewerkt met één visie, één pedagogisch beleid en alle medewerkers werken als één team. Kinderen verdienen de aandacht die zij nodig hebben. Bij Spot4kids werken wij volgens beroepskracht-kindratio. We doen leuke activiteiten met de kinderen, activiteiten die bijdrage aan de ontwikkeling maar ook zeker de nieuwsgierigheid van een kind. Door aandacht voor de kinderen te creëren, zorg je ervoor dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Een kind wat lekker in zijn vel zit, ontwikkeld zich beter, en kan vol zelfvertrouwen doorgroeien om met 4 jaar de stap naar het basisonderwijs te nemen.

Flexibel
Spot4kids is de meest flexibele kinderopvangorganisatie van de gemeente Lopik. U kunt peuteropvang uitbreiden, met een extra dag in de week, of langer op een vast dag langer opvang af te nemen. U kunt zelf bepalen of u dit wekelijks wilt herhalen of incidenteel extra opvang af wilt nemen. Ruilen of een keer extra is bij ons geen probleem

Ontwikkelingen overheid
Vanuit de overheid is aangeven dat het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang dezelfde kwaliteit moeten bieden, met het oog op een betere afstemming tussen peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en onderwijs. De gemeente Lopik heeft besloten om daarvoor de peuterspeelzalen van Stichting Peuterspeelzalen Lopik over te dragen aan de kinderopvang per 1 januari 2017. Deze harmonisatie heeft ook als gevolg dat werkende ouders die gebruik maken van peuteropvang recht hebben op kinderopvangtoeslag. Ouders gaan, of ze nu werken of niet, dezelfde inkomensafhankelijke ouderbijdrage betalen voor de peuteropvang.

Wat is VVE?
Soms heeft een kind wat extra ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Kinderen met een verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand, krijgen van het consultatiebureau een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie, ofwel een VVE-indicatie.  In de gemeente Lopik krijgt een kind met een VVE-indicatie 5 uur extra per week voorschool aangeboden. Deelname hieraan is voor de ouders gratis, de gemeente vergoedt de kosten.

Kwaliteitseisen VVE
Bij Spot4kids staat kwaliteit van opvang en de borging van kwaliteit voorop. Voor VVE-aanbieders zijn er eisen gesteld om aan deze kwaliteit te kunnen voldoen. Zo dient er gewerkt te worden met een integraal erkend VVE-programma. Spot4kids kiest voor het programma Uk & Puk.  Het programma richt zich op de brede ontwikkeling van peuters. De ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek komen aan bod. Het programma Uk en Puk maakt gebruik van de SLO-doelen (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) en sluit zo naadloos aan op vroegschoolse programma’s. Al onze pedagogisch medewerkers die werken met peuters zijn VVE geschoold of in opleiding.

Pedagogisch medewerkers dienen minimaal geschoold te zijn op PW-3. Het Spot4kids team wordt gevormd door pedagogisch werkers met minimaal de opleiding MBO SPW-3 of gerelateerde voorgaande opleidingen.

Alle VVE-beroepskrachten dienen de Nederlandse taal voldoende te beheersen. Bij Spot4kids wordt hier al aan gewerkt doordat de pedagogisch medewerkers de TINK-training volgen. Met deze training worden de interactievaardigheden en taalvaardigheden verbeterd en verder ontwikkeld.

Om zichtbaar aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van het kind moet gebruik worden gemaakt van een kind volgsysteem. Een goede aansluiting van voor- naar vroegschoolse educatie en vervolgens een vloeiende overgang naar de schoolse situatie vragen om een goede afstemming, vanuit leerplankundig perspectief. Kijkend naar de scholen in Lopik wordt gekozen voor een observatiesysteem wat aansluit bij de kind volgsystemen waar de scholen in Lopik mee werken. Er wordt gerapporteerd hoe de kinderen zich in elke leeftijdsfase ontwikkelen en de pedagogisch medewerkers bespreken dit met ouders. De pedagogisch medewerkers zorgen, in overleg met de ouders, voor een overdracht naar school. Spot4kids hecht veel waarde aan een goede overdracht naar school en geeft de voorkeur aan een persoonlijke overdracht, waar ook ruimte voor gemaakt zal worden in de taakuren van de pedagogisch medewerkers.

Veiligheid en hygiëne
De gemeente stelt eisen aan de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid bij het exploiteren van een kindercentrum. Deze eisen zijn vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Op basis hiervan schrijft de gemeente Lopik ons in bij het Landelijk Register Kinderopvang & Peuterspeelzalen. De brandweer en GGD controleren of wij de voorschriften naleven. De ruimtes waar de kinderen zich begeven, zowel binnen als buiten, voldoen aan alle veiligheidseisen. Er wordt gehandeld conform de richtlijnen die zijn opgesteld om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.  De maatregelen worden opgenomen in het Veiligheids- en gezondheidsbeleid van de locatie. Dit veiligheids- en gezondheidsbeleid worden continue geëvalueerd, geactualiseerd, geïmplementeerd en weer geëvalueerd. Zo is er sprake van een proces wat samen met de pedagogisch medewerkers actueel gehouden wordt. U kunt deze stukken, indien gewenst opvragen bij de locatie’s. Deze beleidsstukken worden ook ingezien door de Oudercommissie en GGD.

Voedselveiligheid
Om de hygiëne en voedselveiligheid te waarborgen volgen wij de hygiënecode; dit houdt o.a. in dat voordat we gaan eten en drinken iedereen zijn handen wast, we een datum noteren op producten die open gemaakt worden en dat kort houdbare spullen in de koelkast bewaard worden.