Locatie Cabauw

U vindt onze locatie Cabauw in de Gerardus Majellaschool. Veel ruimte voor de kinderen om te spelen, te leren en te ontdekken. Een grote speeltuin op loopafstand en een buitenspeelterrein wat veilig en uitdagend is ingericht. Spot4kids Cabauw biedt Peuteropvang voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en BSO aan voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Spot4kids is alle schoolweken open vanaf het moment dat de school uitgaat. U kunt aangeven welke eindtijd u wenst. In de schoolvakanties is Spot4kids open van 7:00 tot 18:30. De vakantieopvang vindt plaats in Lopik. Ook tijdens studiedagen kunt uw kind bij ons terecht. Wilt u een keer ruilen van dag of extra opvang afnemen, dit is bij ons, Spot4kids geen probleem. Tijdens officiële feestdagen is Spot4kids gesloten.

De kinderen (4-12) die op woensdag en vrijdag gebruik willen maken van de BSO worden opgehaald uit school en naar Spot4kids Lopik gebracht. Ook voor de voorschoolse opvang (VSO) kunt u bij ons terecht. U kunt uw kind brengen vanaf 7:00 en wij zorgen dat het op tijd in de klas is.

Peuteropvang

 

Een goede voorbereiding op de basisschool

Onze peuteropvang richt zich op kinderen van 2 tot 4 jaar. De stap van peuter naar kleuter duurt 2 jaar en dat is maar goed ook, want er valt zoveel te ontdekken. De peuteropvang biedt een goede voorbereiding op het basisonderwijs en geeft peuters vertrouwen en houvast bij hun volgende grote stap: de basisschool.

Bij ons zijn er verschillende peutergroepen. De binnenruimte is per groep veilig, overzichtelijk en uitdagend ingericht en er wordt gewerkt met hoeken. Zo is het voor de peuters duidelijk welke activiteit voor welke plek bedoeld is. Zij kunnen dan ook zelf een activiteit kiezen. Ook is er een thematafel, deze is gevuld met materialen die aansluiten bij het thema waar we op dat moment mee werken. Dit materiaal gebruiken we tijdens de kringactiviteit, we praten erover of doen er een spelletje mee. Ook hebben we een Spot4kids bibliotheekje. Hierin staan boekjes over het thema die op alle groepen (voor)gelezen kunnen worden. We spelen elke dag buiten. Onze buitenspeelruimte is uitdagend en we hebben veel speelgoed waar we buiten mee spelen: tractors, fietsen, zandbakspeelgoed, bellenblaas, hoepels en nog veel meer.

Openingstijden

Wij bieden 8 uur peuteropvang per week aan, verdeeld over 2 ochtenden. U bent vrij om te kiezen naar welke ochtenden uw voorkeur uitgaat. De peuters kunnen om 8:30 bij ons gebracht worden en om 12:30 worden ze weer opgehaald. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om extra opvang af te nemen wanneer u dit graag wilt, of als het consultatiebureau een VE-verklaring afgeeft. De peuteropvang loopt gelijk met de 40 schoolweken. In de schoolvakanties is de peuteropvang gesloten. Wel kunt u in schoolvakanties extra kinderopvang afnemen.

 • Flexibel

  Spot4kids is de meest flexibele kinderopvangorganisatie van de gemeente Lopik. U kunt in de ouderapp een ruiling aanvragen. Dit mag, 14 dagen voor en 14 dagen na, de te ruilen dag. Hoe eerder u een ruiling aanvraagt, hoe groter de kans is dat er een plekje vrij komt voor uw kind. U kunt ook een extra dag opvang aanvragen, deze betaald u op de volgende factuur.

 • Ontwikkelingen overheid

  Vanuit de overheid is aangeven dat het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang dezelfde kwaliteit moeten bieden, met het oog op een betere afstemming tussen peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en onderwijs. De gemeente Lopik heeft besloten om daarvoor de peuterspeelzalen van Stichting Peuterspeelzalen Lopik over te dragen aan de kinderopvang per 1 januari 2017. Deze harmonisatie heeft ook als gevolg dat werkende ouders die gebruik maken van peuteropvang recht hebben op kinderopvangtoeslag. Ouders gaan, of ze nu werken of niet, dezelfde inkomensafhankelijke ouderbijdrage betalen voor de peuteropvang.

 • Veiligheid en Hygiëne

  De gemeente stelt eisen aan de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid bij het exploiteren van een kindercentrum. Deze eisen zijn vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Op basis hiervan schrijft de gemeente Lopik ons in bij het Landelijk Register Kinderopvang & Peuterspeelzalen. De brandweer en GGD controleren of wij de voorschriften naleven. De ruimtes waar de kinderen zich begeven, zowel binnen als buiten, voldoen aan alle veiligheidseisen. Er wordt gehandeld conform de richtlijnen die zijn opgesteld om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.

 • Wat is VE?

  Soms heeft een kind wat extra ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Kinderen met een verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand, krijgen van het consultatiebureau een indicatie voor Voorschoolse Educatie, ofwel een VE-indicatie. In de gemeente Lopik krijgt een kind met een VE-indicatie 8 uur extra per week voorschool aangeboden. Deelname hieraan is voor de ouders gratis, de gemeente vergoedt de kosten.

  Kwaliteitseisen VE
  Bij Spot4kids staat kwaliteit van opvang en de borging van kwaliteit voorop. Voor VE-aanbieders zijn er eisen gesteld om aan deze kwaliteit te kunnen voldoen. Zo dient er gewerkt te worden met een integraal erkend VE-programma. Spot4kids kiest voor het programma Uk en Puk. Het programma richt zich op de brede ontwikkeling van peuters. De ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek komen aan bod. Het programma Uk en Puk maakt gebruik van de SLO-doelen (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) en sluit zo naadloos aan op vroegschoolse programma’s. Al onze pedagogisch medewerkers die werken met peuters zijn VE geschoold.

  Pedagogisch medewerkers dienen minimaal geschoold te zijn op PW-3. Het Spot4kids team wordt gevormd door pedagogisch werkers met minimaal de opleiding MBO SPW-3 of gerelateerde voorgaande opleidingen.

  Alle VE-beroepskrachten dienen de Nederlandse taal voldoende te beheersen. Bij Spot4kids wordt hier al aan gewerkt doordat de pedagogisch medewerkers de TINK-training volgen. Met deze training worden de interactievaardigheden en taalvaardigheden verbeterd en verder ontwikkeld. Daarnaast voldoen de medewerkers aan taalniveau 3F op de onderdelen: mondelinge taalvaardigheid, luisteren en lezen.

  Om zichtbaar aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van het kind moet gebruik worden gemaakt van een kind volgsysteem. Een goede aansluiting van voor- naar vroegschoolse educatie en vervolgens een vloeiende overgang naar de schoolse situatie vragen om een goede afstemming, vanuit leerplankundig perspectief. Kijkend naar de scholen in Lopik wordt gekozen voor een observatiesysteem wat aansluit bij de kind volgsystemen waar de scholen in Lopik mee werken. Er wordt gerapporteerd hoe de kinderen zich in elke leeftijdsfase ontwikkelen en de pedagogisch medewerkers bespreken dit met ouders. De pedagogisch medewerkers zorgen, in overleg met de ouders, voor een overdracht naar school. Spot4kids hecht veel waarde aan een goede overdracht naar school en geeft de voorkeur aan een persoonlijke overdracht, waar ook ruimte voor gemaakt zal worden in de taakuren van de pedagogisch medewerkers.

 • Voedselveiligheid

  Om de hygiëne en voedselveiligheid te waarborgen volgen wij de hygiënecode; dit houdt o.a. in dat voordat we gaan eten en drinken iedereen zijn handen wast, we een datum noteren op producten die open gemaakt worden en dat kort houdbare spullen in de koelkast bewaard worden.

BSO

Even wat eten en drinken en de dag doornemen….. hoe was het op school, en wat zullen we vanmiddag allemaal gaan doen? Voor elk kind is er aandacht. In overleg met de kinderen bepalen we wat we gaan doen. De kinderen kunnen in de BSO ruimtes blijven of lekker naar buiten toe. Elke middag worden er verschillende activiteiten aangeboden. We gaan graag op avontuur, dan trekken we eropuit naar de leukste plekken in de omgeving.

We gebruiken de input van de kinderen om er een gezellige middag van te maken. Kinderen zitten vol met goede en vernieuwde ideeën en eigenlijk kunnen we wel uit eigen ervaring zeggen dat een middag bij Spot4kids nooit saai is. Rond 16:30 worden de snoepjes uitgedeeld en worden de grote activiteiten afgerond. Vanaf 16:45 komen ook de eerste ouders binnen om hun kind op te halen. Om 18:30 sluiten de deuren.

Praktische zaken, voedingsbeleid, veiligheid, de manier van werken met de kinderen en de rol van de pedagogisch medewerker zijn allemaal onderwerpen die staan beschreven in ons pedagogisch werkplan. Met het pedagogisch werkplan willen wij u informeren over hoe wij werken bij Spot4kids Het pedagogisch werkplan is gebaseerd op ons algemeen pedagogisch beleid. U kunt ons algemeen pedagogisch beleid ook inzien via onze website. Voor ouders/verzorgers zijn onze beleidstukken ook inzichtelijk via het ouderportaal.

Hieronder geven we een enkele gedeeltes uit ons pedagogisch werkplan weer.

 • Openingstijden

  De openingstijden van BSO Spot4kids zijn zoveel mogelijk afgestemd op de werktijden van de ouders/verzorgers en op de schooltijden van de kinderen die de BSO bezoeken. Wij bieden verschillende pakketten aan. Op onze website bij de tarieven kunt u een proefberekening maken en de verschillende pakketten vergelijken.

  • U kunt voorschoolse opvang afnemen vanaf 7:00 uur tot de starttijd van de basisschool.
  • U kunt buitenschoolse opvang afnemen vanaf de eindtijd van de basisschool tot 18:30 uur.
  • In vakanties en op studiedagen zijn we geopend van 7:00 tot 18:30.

  Als gevolg van studiedagen of andere activiteiten kunnen de scholen soms afwijken van hun normale rooster, met als gevolg dat de schooldag eerder eindigt of zelfs helemaal komt te vervallen. Als u opvang wenst op een afwijkende tijd kunt u dit bij ons aanvragen in het ouderportaal.

  Spot4kids is gesloten op nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag, 5 mei (om de vijf jaar), Hemelvaart, Pinksteren en 1ste en 2de kerstdag. Wij sluiten op 24 en 31 december om 17.00 uur.

 • Een middag op de BSO

  Uit school

  Uit school zijn er 2 mogelijkheden, kinderen mogen zelfstandig naar Spot4kids toe of kinderen worden door pedagogisch medewerkers (of een volwassenen in het bezit van een B-Rijbewijs en een verklaring omtrent gedrag, hierna VOG) met de Mini bus, Maxi bus, lopend of met de auto opgehaald van school. Om de veiligheid te waarborgen hanteert Spot4kids het protocol Vervoer.

  Bij Spot4kids

  Als we bij de BSO aankomen hangen we onze jassen en tassen op en gaan we naar binnen. Er is ruimte voor een spelletje of de eerste verhalen van dingen die de kinderen hebben meegemaakt en willen vertellen. Als alle kinderen bij Spot4kids zijn gaat iedereen naar zijn eigen groep. Handen wassen en dan snel aan tafel…..eten!!!!

  Binnen

  In de BSO-ruimtes komen de kinderen uit school bij elkaar voor het drinken en tussendoortje en plannen te maken voor de middag. De kinderen hebben de ruimte om spelletjes te spelen en om te knutselen. In de groepsruimtes kunnen de kinderen spelen in de hiervoor ingerichte hoeken. Elke groep heeft ook een bank waar op gezeten kan worden tijdens het voorlezen, voor een gezellig kletspraatje of om even op te liggen als kinderen niet zo lekker zijn of even uit willen rusten.

  Buiten

  Buiten kunnen de kinderen rennen, huppelen, hinkelen, springen en op andere manieren toegeven aan hun natuurlijke bewegingsdrang. De kinderen spelen soms buiten onder toezicht van een pedagogisch medewerker. Indien een ouder toestemming geeft om een kind zonder toezicht buiten te laten spelen worden er duidelijke afspraken gemaakt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich er niet om hoeven te bekommeren dat hun kleren vies worden, wanneer ze buiten spelen. Rennen, uitglijden tijdens voetballen, in de zandbak spelen, hutten bouwen enzovoorts zijn activiteiten waarbij kinderen vies kunnen en mogen worden. Mocht u als ouder hier problemen mee hebben, kunt u uw kind een setje buitenspeelkleding meegeven. Spot4kids kan niet voor eventuele (onherstelbare) schade aan kleding of schoeisel aansprakelijk gesteld worden.

  Activiteiten

  Vaak trekken we er op uit met de Mini bus naar speeltuinen in de buurt. We zoeken wij naar een goede balans tussen veiligheid en uitdaging. We bezoeken o.a. ’t Gossie(gymzaal) in Cabauw, de sportvelden of speeltuinen en gaan naar de Lek. Om deze uitstapjes te kunnen doen, moeten de kinderen vervoerd worden. Dit gebeurt met de Mini bus, Spot4kids bus of auto. Ouders/verzorgers geven via het ouderportaal toestemming voor uitstapjes en het vervoer. Voor afspraken rondom uitstapjes bij Spot4kids, verwijzen wij u naar het protocol uitstapjes Spot4kids en het protocol vervoer Spot4kids in het ouderportaal.

  Feesten, thema’s en seizoenen

  Wij besteden aandacht aan verschillende thema’s zoals Halloween, Sinterklaas, Kerst, Pasen en de seizoenen. Bij deze thema’s worden activiteiten georganiseerd en uitgevoerd. De pedagogisch medewerkers maken samen met de kinderen de groepsruimte gezellig door het in het thema aan te kleden. Bij het vieren van bovenstaande feesten speelt de geloofsachtergrond van de kinderen geen rol. Maar uiteraard gaan kinderen en pedagogisch medewerkers respectvol met elkaar om. Ook het respect voor elkaars geloof en de levenswijze is hierbij belangrijk. Mochten er kinderen zijn die andere specifieke feestdagen vieren en hieraan aandacht willen besteden is hier ruimte voor in de groepen.

  Zelfstandig naar huis

  Wanneer ouders/verzorgers in het ouderportaal hebben aangegeven dat hun kind zelfstandig naar huis mag, dan ziet de pedagogisch medewerker erop toe dat het kind op dat tijdstip naar huis gaat. Afspraken die met ouders/verzorgers zijn gemaakt over het zelfstandig naar huis gaan van het kind worden vastgelegd in de kindnotities. Spot4kids is niet verantwoordelijk voor het vervoer van Spot4kids naar huis. Wanneer er bijzonderheden zijn, zal de pedagogisch medewerker dit communiceren via het ouderportaal of telefonisch contact.

  Ophalen door iemand anders

  Wanneer een kind door iemand anders, dan ouder/verzorger, wordt opgehaald dan is het de bedoeling dat ouders/verzorgers dit vooraf aan de pedagogisch medewerkers doorgeven. Wanneer dit niet is doorgegeven neemt de pedagogisch medewerker telefonisch contact op met de ouders/verzorgers.

  Schoolvakanties

  In schoolvakantie’s is Spot4kids open voor alle kinderen die BSO afnemen in de vakantie’s. Elke schoolvakantie is er een thema, waarin we knutselen, culinaire hoogstandjes maken, er op uit trekken en ook komt het fantasiespel volop aan bod. Een vakantiedag is een feestdag!

 • Dagindeling

  We hebben verschillende opvangmogelijkheden; een voorschoolse ochtend, een korte middag, een lange middag en een vakantiedag. Hieronder staat een voorbeeld van verschillende opvang momenten. Van de dagindeling kan worden afgeweken bij speciale activiteiten.

  Indeling voorschoolse ochtend:

  • 7:00 kinderen worden gebracht. De ontbijttafel staat gedekt. De kinderen kunnen ontbijten.
  • Van kinderen die na 8:00 komen, wordt verwacht dat zij thuis hebben gegeten.
  • Na het ontbijt wordt de tafel gezamenlijk afgeruimd en is er ruimte voor de kinderen om te spelen.
  • Vanaf 8:00 worden de kinderen naar school gebracht.

  Indeling korte middag:

  • Vanaf 14:30 komen de kinderen uit school. Er staat drinken, fruit en een tussendoortje klaar. De kinderen bepalen in overleg de middagindeling. Vervolgens gaan de kinderen spelen.
  • Als de kinderen naar huis gaan krijgen ze een snoepje van de pedagogisch medewerker.
  • Om 16:45 komen de kinderen weer terug naar Spot4kids als ze er op uit zijn geweest.
  • Om 17:00 mogen de kinderen nog een appel pakken als ze er trek in hebben.

  Indeling lange middag:

  • Op woensdagmiddag komen de kinderen tussen 12:15 en 12:30 uit school. We lunchen met elkaar en we bespreken met elkaar wat de plannen voor de middag zijn.
  • Tussen 14:15 en 14:30 staat er drinken, fruit en een tussendoortje klaar.
  • Als de kinderen naar huis gaan krijgen ze een snoepje van de pedagogisch medewerker.
  • Om 16:45 komen de kinderen weer terug naar Spot4kids als ze er op uit zijn geweest.
  • Om 17:00 mogen de kinderen nog een appel pakken als ze er trek in hebben.

  Indeling vakantiedag:

  • Tussen 7:00 en 9:00 worden de kinderen gebracht. Tot 08:30 kunnen de kinderen ontbijten. De tafel is gedekt en iedereen is welkom.
  • Het programma voor de dag wordt doorgenomen met de kinderen. Dit zal in vakantie’s vaak in het teken staan van een thema.
  • Naar aanleiding van het dagprogramma worden eet en drinkmomenten aangepast.
  • Rond 16:30 is het snoepjestijd, alle kinderen krijgen een snoepje van de pedagogisch medewerker.
  • Om 16:45 komen de kinderen weer terug naar Spot4kids als ze er op uit zijn geweest.
  • Om 17:00 mogen de kinderen nog een appel pakken als ze er trek in hebben.
 • Mentor, intakegesprek en overdracht

  Mentor

  Voorafgaand aan het eerste BSO bezoek worden ouders/verzorgers en het kind uitgenodigd door de mentor voor een intakegesprek. Elke kind heeft zijn eigen mentor. Dit is een van de vaste pedagogisch medewerkers op de groep van het kind. De mentor volgt de ontwikkeling van het kind, is aanspreekpunt voor de ouder en kind en draagt zorg voor het welbevinden van het kind. In het ouderportaal is ook voor ouders/verzorgers in te zien wie de mentor is van hun kind.

  Intakegesprek

  Tijdens het intakegesprek bespreken wij onze middagindeling, wie er bij ons werken, we nemen een kijkje in ons gebouw en de ouders/verzorgers krijgen de gelegenheid om wat over hun kind te vertellen en vragen aan ons te stellen. Ouders/verzorgers vullen de toestemmingstypen en kindkenmerken in het ouderportaal in. In het ouderportaal geven ouders/verzorgers aan wat hun kind wel of niet zelfstandig mag. De toestemmingstypen kunnen door ouders/verzorgers via het ouderportaal gewijzigd worden. Ook wordt ouders/verzorgers het Formulier toestemming tweede basisgroep voor ondertekening aangeboden

  De mentor zorgt ervoor dat het nieuwe kind bekend raakt met de groepsregels en afspraken. Bij de BSO worden 2 keer per jaar actief contactmomenten met de mentor georganiseerd. Ouders kunnen aangeven of ze hier behoefte aan hebben. Naast deze inschrijfmomenten kunnen ouders/verzorgers een gesprek aanvragen wanneer zij hier behoefte aan hebben. Wanneer de mentor zorgen heeft omtrent de ontwikkeling van het kind, zal hij in gesprek gaan met ouders/verzorgers over de zorgen en eventuele verdere stappen ondernemen.

  Overdracht 

  Spot4kids maakt gebruik van het ouderportaal. Ouders/verzorgers krijgen een inlogcode van het ouderportaal, waar zij via een telefoon, tablet of computer in kunnen loggen. In het ouderportaal worden ouders/verzorgers op de hoogte gebracht als er bijzonderheden zijn. De pedagogisch medewerkers rapporteren in dit portaal. Tevens kunnen zij hier foto’s plaatsen. Daarnaast wordt het ouderportaal gebruikt voor ouders/verzorgers om wijzigingen door te geven en ruildagen of extra opvang aan te vragen.

  Daarnaast kan er tijdens het halen en brengen van een kind ruimte zijn voor een mondelinge overdracht. Als er zorgen zijn of onderwerpen die persoonlijk besproken moeten worden kunnen ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers ervoor kiezen om samen een afspraak te maken.

 • Ons Team

  De verhouding van het aantal kinderen per pedagogisch medewerker is wettelijk geregeld en zorgt ervoor dat er voldoende aandacht gegeven kan worden aan alle kinderen. Wij zorgen ervoor dat zowel baby’s, peuters als kinderen in de basisschool leeftijd zoveel mogelijk dezelfde pedagogisch medewerkers op hun groep hebben. We vinden de aanwezigheid van vertrouwde gezichten belangrijk, omdat dit bijdraagt aan het gevoel van veiligheid. Naast de wettelijk gestelde kwalificatie-eisen hebben onze pedagogisch medewerkers ook veel energie en geduld, zijn graag met de kinderen buiten, zijn creatief, stoer en lief, en zetten zich in om uw kind een leuke, uitdagende, gezellige en leerzame tijd bij ons te bezorgen.

  Naast de pedagogisch medewerkers zit er op ons kantoor ook kwaliteitsteam klaar. Naast onze teamleiders, pedagogische beleidmedewerkers en coaches, hebben we ook nog onze Petra die voor iedereen altijd klaar staat, zowel aan de telefoon als per mail.

 • Tarieven en kinderopvangtoeslag

  Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele (toeslagen)partner aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate;
  • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.
  • U of uw partner heeft een permanente indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een voorwaarde is wel dat de andere ouder werkt of een traject naar werk volgt.

  Voor vragen over deze voorwaarden of meer informatie kunt u terecht op de website van de belastingdienst.

  Tarieven

  Jaarlijks in november worden onze tarieven kenbaar gemaakt in een tarievenbrief. Deze wordt aan alle ouders/verzorgers via het ouderportaal verstuurd. Deze tarieven worden vooraf in oktober voorgelegd aan de oudercommissie. De tarieven worden jaarlijks, met ingang van 1 januari aangepast.

  Om inzicht te krijgen welke vorm van opvang voor ouders/verzorgers het best aansluit bij de opvangwensen en welke vorm voor ouders/verzorgers meest voordelig is, hebben we op onze tarieven pagina op de website een Rekenmodule geplaatst. Als deze Rekenmodule invult wordt, dan zijn ook de tarieven per opvangsoort en aantal uren per opvangsoort af te lezen. Deze gegevens kunt u ook gebruiken om een proefberekening te maken bij toeslagen.nl

VSO

De voorschoolse opvang is open vanaf 7:00 en een pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat de kinderen voor school nog een leuke tijd hebben, zodat u rustig naar u werk kan gaan. De kinderen kunnen, indien gewenst ontbijten. Er is gevarieerd broodbeleg en ook de pedagogisch werker eet gezellig een broodje mee.

Ondanks dat het nog vroeg is, kan er al lekker gespeeld of geknutseld worden, onze ervaring leert dat er ’s ochtend veel creatieve ideeën opborrelen ; ).

Als het tijd is om naar de school te gaan trekken de kinderen hun jas aan, en vertrekken met tas naar school. Eet en drinkspullen worden opgeborgen in de mandjes of in de koelkast en uw kind wordt in de klas gebracht. De juf of meester begroeten, nog even zwaaien en dan kan de les beginnen!