Activiteiten en dagindeling

Structuur
In alle groepen wordt met een dagindeling gewerkt als oriëntatie voor de pedagogische medewerkers en structuur voor de kinderen. Het gaat om een overzicht van wat er op een dag allemaal gebeurt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een activiteitenlijn. Dit is een overzicht met foto’s waarop staat hoe de dag is ingedeeld.  Met de (tijds)indeling gaan de pedagogische medewerkers flexibel om. Ze passen die aan, aan de leeftijdsopbouw binnen de groep en de actuele groepssamenstelling. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de behoeftes van de kinderen. 

Thema’s 
Gedurende de dag wordt er gebruik gemaakt van thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Wij besteden aandacht aan verschillende thema’s zoals Halloween, Sinterklaas, Kerst, Pasen, maar ook is er aandacht voor de seizoenen. We maken gebruik van de thema’s die ontwikkeld zijn voor de methodes Kiki en Uk & Puk en laten deze aansluiten op de tijd van het jaar. De pedagogisch werkers maken samen met de kinderen de groepsruimte gezellig door het in het thema aan te kleden. Bij het vieren van bovenstaande feesten speelt de geloofsachtergrond van de kinderen geen rol. Kinderen en pedagogisch medewerkers gaan respectvol met elkaar om. Ook het respect voor elkaars geloof en de levenswijze is hierbij belangrijk. Mochten er kinderen zijn die andere specifieke feestdagen vieren en hieraan aandacht willen besteden is hier ruimte voor in de groepen. 

Bij elk thema worden leeftijdsspecifieke activiteiten geboden.De activiteiten zijn gevarieerd: spel, spel in een themahoek, ontdekken, knutselen, voorlezen, kring, expressie, bewegen, tijdens verzorgingsmomenten. 

Activiteiten 
Kinderen ontwikkelen zich tijdens de dreumes-, peuter-, kleuter -en volgende jaren steeds verder. Op de peuteropvang worden de lichamelijke, emotionele en sociale vaardigheden van uw peuter op een natuurlijke, speelse manier gestimuleerd. Kinderen leren lekker met elkaar te spelen, met elkaar omgaan, maar ook de eerste beginselen van taal en rekenen. De SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) heeft zogenaamde beheersingsdoelen ontwikkeld. Met deze doelen als richtlijn wil Spot4kids de doorgaande lijn versterken tussen opvang en school. Binnen Spot4kids werken we met het ontwikkelingsprogramma Kiki en VVE methode Uk & Puk. Spot4kids heeft ervoor gekozen een combinatie van beide programma’s aan te bieden. Zo ziet Spot4kids kans om elk kind optimaal te stimuleren in zijn/haar ontwikkeling.

De activiteiten die georganiseerd worden komen zowel van de pedagogisch werker als uit de initiatieven van de kinderen. De eigen inbreng van een kind is een essentieel onderdeel in elke activiteit. Kinderen leren door in interactie te zijn met pedagogisch medewerkers en/of andere kinderen. Elke dag worden er meerdere activiteiten georganiseerd; een balspel in de speelruimte, een knutsel aan de tafel, maar ook het voorlezen van een verhaal, of met elkaar een spelletje doen. Er vinden activiteiten zowel met de groep, als individueel plaats.De pedagogisch werker speelt in op de behoefte van de kinderen en geeft het kind de ruimte om zich op hun eigen manier te ontwikkelen.

De dagindeling wordt bepaald door: 

De maaltijden  

Het verschonen 

Spelen :

  • Gericht spel en vrij spel  
  • Binnen en buiten spelen 
  • De afwisseling van actie, rust en stilte 
  • (voor)lezen 

De maaltijden 

Eten is een belangrijk en gezellig onderdeel van de dag. De pedagogische medewerkers zorgen voor gezonde voeding voor de kinderen. Ons voedingsbeleid is gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum. Wij vinden het belangrijk om  kinderen gezonde voeding te bieden en zo positief bij te dragen aan hun ontwikkeling. Wij bieden daarom voornamelijk basisproducten aan uit de Schijf van Vijf en hanteren de 5 regels van de Schijf. 

  • Gevarieerd 
  • Niet te veel & Beweeg 
  • Minder verzadigd vet 
  • Veel groente, fruit en brood 
  • Veilig 

Vaste en rustige eetmomenten
Wij hanteren vaste eettijden. Dit zorgt voor een herkenbaar ritme en dat levert de kinderen rust op. Op de peuteropvang eten we ’s ochtends fruit. We eten samen aan tafel. Dit is gezellig en het zorgt voor duidelijke eetmomenten. We nemen rustig de tijd om te eten en zorgen voor een fijne sfeer, maar we tafelen niet te lang. Onze pedagogisch medewerkers geven het goede voorbeeld aan tafel. Zij eten samen met de kinderen, ze begeleiden bij de maaltijd en hebben een voorbeeldfunctie. Onze pedagogisch medewerkers bepalen wanneer het kind eet, het kind bepaalt uit een gezond voedingsaanbod wat het eet en hoeveel het daarvan eet. Wij dringen geen eten op. 

Allergieën en individuele afspraken
Wij houden rekening met allergieën van kinderen. Er is ook ruimte om individuele afspraken te maken wanneer het noodzakelijk is om af te wijken van het voedingsbeleid, bijvoorbeeld bij een dieet of een bepaalde (geloofs)overtuiging. 

Traktaties en feestje 
Een verjaardag betekent feest en bij zo’n verjaardag komt vaak een traktatie kijken. Er kan zowel een niet-eetbare traktatie als een eetbare traktatie aangeboden worden. We vragen ouders om traktaties zo klein mogelijk te houden en niet te calorierijk te maken. Ouders kunnen de richtlijnen trakteren van het Voedingscentrum raadplegen. Voor traktatie-ideeën adviseren wij om eens een kijkje te nemen bij
www.gezondtrakteren.nl

Bij speciale gelegenheden bieden wij snoep, chips of iets in deze categorie aan. Wij proberen de hoeveelheid suiker, zout en verzadigd vet die kinderen dan binnenkrijgen voor zover mogelijk te beperken. Voor ons volledige voedingsbeleid klikt u hier.

Het verschonen
Alle kinderen wordt zindelijkheidstraining aangeboden. Kinderen die zindelijk zijn, of bezig zijn om zindelijk te worden, worden diverse keren gestimuleerd om naar het toilet te gaan. De kinderen die nog niet zindelijk zijn worden verschoond. De luiers worden door Spot4kids verstrekt. 

Spelen 

Gericht spel en vrij spel 
De pedagogische medewerkers bieden verschillende activiteiten aan (gericht spel) waar de kinderen aan mee kunnen doen, zoals knutselen, muziek maken, voorlezen, poppenkast, enzovoort. Deze activiteiten sluiten doorgaans aan op het thema waar mee gewerkt wordt. Bij vrij spel bepalen de kinderen helemaal zelf wat ze gaan doen. Om ze daar zo zelfstandig mogelijk mee om te laten gaan is er voor gezorgd dat de kinderen het speelgoed zo veel mogelijk zelfstandig kunnen pakken en weer op kunnen ruimen. 

Buiten spelen 
Buiten is er een ruime en veilige speelplaats waar kinderen zich kunnen uitleven in de buitenlucht. Buitenspelen is gezond, de kinderen kunnen lekker bewegen, maar het belangrijkste is toch wel…buitenspelen is leuk. Lekker rennen, een spelletje doen…even lekker de wind of de zon, en soms ook de regen op je wangen voelen. We vinden het belangrijk om veel buiten te zijn met de kinderen en streven er ook naar om elke dag meerdere keren naar buiten te gaan met de kinderen. Laarzen en een setje extra kleding zijn bij ons geen overbodige luxe. 

Binnen spelen
Naast de groepsruimtes is er binnen een gemeenschappelijke speelruimte waar de kinderen uit verschillende groepen elkaar kunnen ontmoeten. In deze speelhal bieden de pedagogische medewerkers verschillende activiteiten aan zoals; peutergym en dansen, maar ook rustige activiteiten zoals poppenkast en voorlezen.  

Afwisseling van actie, rust en stilte
Naast het spelen hebben de kinderen tussendoor ook behoefte aan rustige momenten. Als kinderen de hele dag samen met andere kinderen in een ruimte verblijven die alleen maar uitdaagt tot spel en activiteit, worden de kinderen moe. Het creëren van rustige momenten is daarom belangrijk. Lekker een boekje (voor)lezen of verhaaltjes vertellen.  

(Voor)lezen 
Naast het creëren van rust, vinden wij lezen belangrijk voor de taalontwikkeling van de kinderen. We zijn lid van de bibliotheek in Lopik en gaan we regelmatig met de peuters naar de bibliotheek. Hier wordt een verhaal voorgelezen en zoeken we zelf boekjes uit om mee te nemen naar de groep die aansluiten bij het thema waar we op dat moment mee bezig zijn.

Dagindeling Peuteropvang

8.30 Kinderen worden gebracht op de peuteropvang.
Er vindt een overdracht plaats tussen de ouders en de pedagogisch medewerker. Er is door de pedagogisch medewerkers speelgoed, een spelletje of knutselspullen klaargezet op tafel waar mee gespeeld mag worden. Ouders kunnen de tijd nemen om samen met hun kind een spelletje te doen en vervolgens afscheid nemen van hun kind.  

9.15-9.30 Kringactiviteit.
We bespreken het thema en doen een activiteit rondom dit thema.

9:30-10.00 Aan tafel
We eten fruit aan tafel en zingen of lezen een verhaaltje voor.

10.00 Verschonen/naar het toilet 
Alle kinderen krijgen de mogelijkheid om naar het toilet gegaan of verschoond te worden.

10.00-11.00 Activiteit
Een doelgerichte activiteit rondom het thema in de speelhal en/of buiten

11.00-11.30 Vrij spelen
Bij vrij spel bepalen de kinderen helemaal zelf wat ze gaan doen.

11.30-11.45 Opruimen en afsluiten
Samen opruimen en gezamenlijk afsluiten De kinderen worden opgehaald door de ouders. Er vindt een overdracht plaats tussen pedagogisch medewerkers en ouders.