Handig om te weten…

Openingstijden

De openingstijden van Spot4kids zijn zoveel mogelijk afgestemd op de werktijden van de ouders/ verzorgers die het Spot4kids bezoeken. Daarom bieden wij verschillende pakketten. U kunt opvang afnemen vanaf 7:00 en tot uiterlijk 18:30.

U kunt kiezen voor een pakket van 52 weken of 40 weken per jaar, daarnaast kunt u kiezen voor flexibele opvang.

Spot4kids is gesloten op nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag, Hemelvaart, Pinksteren en 1ste en 2de kerstdag. Wij sluiten op 5 en 24 december om 17.00 uur. De peuteropvang is gesloten tijdens de reguliere schoolvakanties.

Plaatsingsbeleid

Ons KDV-aanbod richt zich op:
– kinderen vanaf de leeftijd vanaf 8 weken tot de leeftijd waarop kinderen naar de basisschool gaan.
– ouders/verzorgers die opvang zoeken, omdat zij werken en/of studeren, of om andere redenen tijdelijk niet de zorg kunnen dragen.
Ons BSO-aanbod richt zich op:
– kinderen vanaf de leeftijd vanaf 4 jaar tot en met het laatste jaar van de basisschool.
– ouders/verzorgers die opvang zoeken, omdat zij werken en/of studeren, of om andere redenen tijdelijk niet de zorg kunnen dragen.

Het maximum aantal dagen dat uw kind geplaatst kan worden (indien de groepsgrootte het toelaat) is vier dagen per week. Een opvang voor vijf dagen is mogelijk, nadat we met u als ouders een gesprek gehad hebben om te overleggen wat het beste is voor het kind. 5 Dagen opvang is niet per definitie een wenselijke situatie omdat wij het belangrijk vinden dat een kind ook in zijn eigen omgeving opgroeit.

Spot4kids biedt ook vakantieopvang aan. De vakantieopvang vind plaats op onze locatie in Lopik. Vakantieopvang kan als pakket afgenomen worden. U kunt ervoor kiezen om vooraf een door u zelf gekozen aantal vakantiedagen mee te nemen in uw pakket. Zo worden de kosten over 12 maanden verspreid, en krijgt u maandelijks hetzelfde bedrag aan kinderopvang-toeslag. Er kunnen ook losse dagen vakantieopvang afgenomen worden, deze worden dan op de volgende factuur in rekening gebracht. Vakantieopvang is een jaar geldig en opvang die niet afgenomen is vervalt en kan niet worden gerestitueerd.

Het is ook mogelijk om bij Spot4kids flexibele opvang af te nemen. De opvang is voor ouders die incidenteel opvang nodig hebben, of  om een kind wat al een of meerdere dagen afneemt een keer extra opvang aan te bieden. Per dag zijn er minimaal 2 flexibele plekken per groep beschikbaar. Wij hebben een Strippenkaart voor het kinderdagverblijf waarin u losse opvang inkoopt. Minimale opvang per dag is 4 uur. Voor de BSO hebben we een Strippenkaart waarin u kunt kiezen om een losse BSO-middag af te nemen. Minimale opvang per middag is 2,5 uur. Indien ouders gebruik willen maken van de strippenkaart dienen zij de aanvraag hiervoor in per mail bij de administratie van Spot4kids (administratie@spot4kids.nl). Een keer ruilen van dag wordt aangevraagd via het Ouderportaal. Indien de groepsgrootte het toelaat zal de ruiling toegekend en via de mail bevestigd worden.

Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen Spot4kids bezoeken als de omstandigheden dit toelaten. Spot4kids zal in voorkomend geval in een gesprek met de ouders/verzorgers zich een beeld vormen van de aard en de omvang van de aandoening, de eisen die dit aan de zorg van het kind stelt en wat het betekent voor de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen. Bij plaatsing van het kind worden afspraken gemaakt met de ouders/verzorgers en deze worden regelmatig geëvalueerd in het belang van alle betrokkenen.

De tarieven
De tarieven voor de verschillende soorten plaatsen bij ons kunt u vinden op de tarievenlijst. Per locatie staan de tarieven vermeld.

Inschrijven
U kunt uw kind inschrijven vanaf het moment dat u 3 maanden zwanger bent of vanaf het moment dat u opvang nodig heeft. Er zijn geen kosten aan het inschrijven verbonden, en een inschrijving verplicht u tot niets. U kunt uw kind inschrijven via onze website: www.spot4kids.nl

Intake en wennen
Wanneer een kind geplaatst kan worden op het kinderdagverblijf worden de ouders/verzorgers door de mentor van het kind uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bespreken wij onze dagindeling, wie er bij ons werken, we nemen een kijkje in ons gebouw en de ouders krijgen de gelegenheid om wat over hun kind te vertellen en vragen aan ons te stellen. Ook worden tijdens het intakegesprek eventuele wen-afspraken gemaakt. Met de ouders/verzorgers vullen we de ouders vullen de toestemmingstypen en kindkenmerken van het Ouderportaal in. Deze toestemmingstypen kunnen ten alle tijden door ouders via het Ouderportaal gewijzigd worden. Dit is voor onze pedagogisch medewerkers ook zichtbaar. Wanneer ouders/verzorgers vragen hebben, kunnen ze ten alle tijden bij ons terecht. Tijdens het intakegesprek worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht van de klachtenregeling. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat het nieuwe kind dat het kind bekend raakt met de groep, de medewerkers en de andere kinderen. Ook zal de pedagogisch medewerker zorgdragen voor een goede overdracht naar de ouders of verzorgers. Elk kind krijgt een mentor toegewezen. Voor informatie over de invulling hiervan kunt u ons pedagogisch werkplan inzien onder het kopje ‘beleid’.

Overdracht
Zowel bij het brengen als bij het ophalen van het kind, is er een overdrachtsmoment met ouders. Ouders kunnen bij het brengen van hun kind bijzonderheden overdragen en wanneer het kind gehaald wordt, zal de pedagogisch medewerker de bijzonderheden van die dag overdragen. Naast de persoonlijke overdracht, maakt Spot4kids gebruik van het Ouderportaal. Ook hierin worden ouders op de hoogte gebracht van wat hun kind die dag gedaan heeft. Ouders krijgen een inlogcode van het ouderportaal, waar zij via een telefoon, tablet of computer in kunnen loggen. De pedagogisch medewerkers rapporteren in dit portaal. Tevens kunnen zij hier foto’s plaatsen. Daarnaast wordt dit portaal gebruikt voor ouders om wijzigingen door te geven, de facturen en jaaroverzichten in te zien en ruildagen of extra opvang aan te vragen.

Spot4kids volgt de ontwikkeling van het individuele kind. Hiervoor maken we gebruik van observatiesysteem KIJK!. Er wordt gerapporteerd hoe de kinderen zich in elke leeftijdsfase ontwikkelen en de pedagogisch medewerkers bespreken dit met ouders. U kunt dit terugvinden in ons pedagogisch werkplan.

Opzeggen
Bij opzegging of beëindiging van de opvang handhaven wij een opzegtermijn van 1 maand met ingang van de 1ste of de 16de van de maand. De opzegging dient per email te worden doorgegeven. De opzegging is pas geldig als u van ons een bevestiging heeft ontvangen.