Praktische Zaken

Openingstijden  
Met de peuteropvang bieden wij 6 uur per week opvang aan, verdeeld over 2 ochtenden. De peuters kunnen om 8:30 gebracht worden en om 11:30 worden ze weer opgehaald. Ouders zijn vrij om te kiezen voor welke ochtenden zij de voorkeur hebben. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om extra opvang af te nemen om deze uren te verlengen.

Het VVE peuterpakket omvat 6 uur extra per week, wat ook in de ochtenden aangeboden wordt. Ook hier zijn ouders vrij in hun voorkeur aan te geven qua dag.

In de vakanties is de peuteropvang gesloten. Wel kunt u in schoolvakantie’s extra opvang afnemen.

Spot4kids is gesloten op nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, Pasen, Koninginnedag, Hemelvaart, Pinksteren en 1ste en 2de kerstdag. 

Plaatsingsbeleid Peuteropvang 

Onze peuteropvang richt zich op:   

– kinderen vanaf de leeftijd van 2 1/2 jaar tot de leeftijd waarop kinderen naar de basisschool gaan.    

– geïndiceerde peuters die in aanmerking komen voor de voor- en vroegschoolse educatie. Het consultatiebureau geeft een verwijzing af voor de VVE groep aan de hand van de vastgestelde regels die door de gemeente Lopik zijn aangegeven, zoals omschreven in het kopje ‘doelgroep’.

Spot4kids kan ervoor kiezen kinderen vanaf 2 jaar opvang aan te bieden op de peutergroep. Hierbij wordt gekeken naar de groepsgrootte, groepssamenstelling, de wensen van ouders en de behoeftes van het individuele kind. De gemeente vergoed de 6 uur extra voor de VVE-geïndiceerde kinderen vanaf de leeftijd van 2 1/2 jaar.

Flexibiliteit staat bij Spot4kids centraal. Dat is waarom ouders vrij zijn om hun peuteropvang-pakket zelf samen te stellen (zij kunnen zelf de ochtenden kiezen die hiervoor beschikbaar zijn). Ouders kunnen naast het peuteropvang-pakket een ander pakket afnemen, eventueel aansluitend aan het peuteropvang.

Het maximum aantal dagen dat uw kind geplaatst kan worden (mits de groepsgrootte het toelaat) is vier dagen per week. Opvang voor vijf dagen is mogelijk, nadat we met u als ouders een gesprek gehad hebben om te overleggen wat het beste is voor het kind.

Het is ook mogelijk om bij Spot4kids flexibele opvang af te nemen. De opvang is voor ouders die incidenteel opvang nodig hebben, of  om een kind wat al een of meerdere dagen afneemt een keer extra opvang aan te bieden. Per dag zijn er minimaal 2 flexibele plekken beschikbaar. Wij hebben een Strippenkaart waarin u 16 uur opvang inkoopt. Zo kunt u kiezen om 4 keer een losse periode van 4 uur opvang in te zetten. Minimale flexibele opvang per dag is 4 uur. Indien ouders gebruik willen maken van de strippenkaart dienen zij de aanvraag hiervoor in per mail bij de administratie van Spot4kids (administratie@spot4kids.nl). Een keer ruilen van dag wordt aangevraagd via het Ouderportaal. Indien de groepsgrootte het toelaat zal de ruiling toegekend en via het Ouderportaal bevestigd worden.

Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking zijn ook welkom bij Spot4kids. Wij gaan graag met ouders of verzorgers in gesprek om te kijken welke mogelijkheden er zijn. Spot4kids zal in een gesprek met de ouders/verzorgers een beeld vormen van de aard en de omvang van de aandoening, de eisen die dit aan de zorg van het kind stelt en wat het betekent voor de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen. Bij plaatsing van het kind worden afspraken gemaakt met de ouders/verzorgers en deze worden regelmatig geëvalueerd in het belang van alle betrokkenen. 

Overige informatie over het plaatsingsbeleid is te vinden in de algemene voorwaarden.

Wat is VVE?

VVE is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. VVE staat voor Voorschoolse – en Vroegschoolse Educatie. Een voorschool is een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf met VVE. Een vroegschool bestaat uit de groepen 1 en 2 van een basisschool met VVE.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen door middel van educatieve programma’s.

Wettelijk kader

Wet ontwikkelingskansen door educatie (OKE)

Sinds 1 augustus 2010 hebben gemeenten de wettelijke verantwoordelijkheid om een goed voorschools aanbod te doen aan alle jonge kinderen met een taalachterstand. De wet OKE beoogt jonge kinderen met een (taal)achterstand alle kansen te bieden om die achterstand in te halen. De wet OKE is feitelijk geen wet, maar de naam voor het wetsvoorstel voor wijzigingen van de volgende drie wetten:

  • De Wet kinderopvang wordt Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
  • De Wet op het primair onderwijs.
  • De Wet op het onderwijstoezicht.

Door harmonisatie van de regelgeving voor voorschoolse voorzieningen brengt de wet OKE een aantal verbeteringen aan in het stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen, leidt tot meer en betere voorschoolse educatie en neemt financiële drempels weg voor ouders van doelgroepkinderen om deel te nemen aan VVE-programma’s.

Doelgroep

Voorschoolse educatie vindt plaats in de periode tot de basisschool en is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar oud. Vroegschoolse educatie vindt plaats in de eerste jaren van de basisschool, meestal tot en met groep 2 en is gericht op kinderen van 4 tot 6 jaar oud.

Kinderen die in aanmerking komen voor VVE worden ‘doelgroepkinderen’ genoemd. In de voorschoolse periode is de gemeente verantwoordelijk voor het bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor VVE.

In de gemeente Lopik wordt de volgende definitie van doelgroepkinderen gehanteerd. Tot de doelgroep horen 1) kinderen, die vallen onder de gewichtenregeling en 2) kinderen die geïndiceerd worden door het consultatiebureau in verband  met een daadwerkelijke taalachterstand. Het consultatiebureau kan deze achterstand zelf signaleren of het signaal van peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf krijgen.  Een kind valt onder de gewichtenregeling als beide ouders of de ouder die belast is met de dagelijkse verzorging, maximaal basisonderwijs of maximaal lbo/vbo als opleidingsniveau heeft. (Bron onderwijsachterstandenbeleid gemeente Lopik). De gemeente Lopik heeft ervoor gekozen om kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar deel te laten nemen aan het VVE programma binnen Spot4kids.

VVE bij Spot4kids

Bij Spot4kids krijgen kinderen met een VVE-indicatie 6 uur extra peuteropvang aangeboden. Dit met als doel deze kinderen extra ondersteuning te bieden om zich te kunnen voorbereiden op de basisschool. Deze extra uren peuteropvang worden door de gemeente vergoed.

De tarieven
De tarieven voor de verschillende soorten plaatsen bij ons kunt u vinden op de tarievenlijst. De tarieven staan in de folder Peuteropvang en op onze site.

Voor de peuteropvang geldt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage en wordt aangevuld met gemeentelijke gelden. Voor de kinderopvang kunnen werkende ouders kinderopvangtoeslag aanvragen.

Inschrijven
U kunt uw kind inschrijven vanaf het moment dat u 4 maanden zwanger bent of vanaf het moment dat u opvang nodig heeft. Er zijn geen kosten aan het inschrijven verbonden en een inschrijving verplicht u tot niets. U kunt uw kind inschrijven via onze website. 

Intake en wennen 
Wanneer een kind geplaatst kan worden bij Spot4kids worden de ouders/verzorgers door de mentor van het kind uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bespreken wij onze dagindeling, wie er bij ons werken, we geven een rondleiding en de ouders krijgen de gelegenheid om wat over hun kind te vertellen en vragen aan ons te stellen. Ook worden tijdens het intakegesprek eventuele wen-afspraken gemaakt. Wanneer ouders/verzorgers vragen hebben, kunnen ze ten alle tijden bij ons terecht. Tijdens het intakegesprek worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht van de klachtenregeling. Tijdens de intake worden de belangrijke kindgegevens en toestemmingen met de ouders ingevuld in het Ouderportaal. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat het kind bekend raakt met de groep, de medewerkers en de andere kinderen. Ook zal de pedagogisch werker zorgdragen voor een goede overdracht naar de ouders of verzorgers. Elk kind krijgt een mentor toegewezen.

Overdracht
Met ouders: Zowel bij het brengen als bij het ophalen van het kind, is er een overdrachtsmoment. Ouders kunnen bij het brengen van hun kind bijzonderheden overdragen en wanneer het kind gehaald wordt, zal de pedagogisch medewerker de bijzonderheden van die dag overdragen. Naast de persoonlijke overdracht, maakt Spot4kids gebruik van het digitaal systeem ‘Konnect’. Ook hierin worden ouders op de hoogte gebracht van wat hun kind die dag gedaan heeft. Ouders krijgen een inlogcode van het ouderportaal, waar zij via een telefoon, tablet of computer in kunnen loggen. De pedagogisch medewerkers rapporteren in dit portaal.  Tevens kunnen zij hier foto’s plaatsen. Daarnaast wordt dit portaal gebruikt voor ouders om wijzigingen door te geven, de facturen en jaaroverzichten in te zien en ruildagen of extra opvang aan te vragen.
Naar school: De ontwikkeling van kinderen is gebaat bij een (pedagogisch) doorlopende leerlijn. Een goede aansluiting van voor- naar vroegschoolse educatie en vervolgens een vloeiende overgang naar de schoolse situatie vragen om een goede afstemming, vanuit leerplankundig perspectief. Dit is de reden dat Spot4kids hecht aan een goede samenwerking met de basisscholen. Om de doorgaande leerlijn te stimuleren tussen Spot4kids en onderwijs is het nodig de ontwikkeling van het individuele kind goed te volgen. Spot4kids maakt hiervoor gebruik van observatiesysteem KIJK!. Er wordt gerapporteerd hoe de kinderen zich in elke leeftijdsfase ontwikkelen en de pedagogisch medewerkers bespreken dit met ouders, na de wenperiode (van 6 weken), wanneer zij 3 jaar worden en wanneer het kind 4 jaar wordt. De pedagogisch medewerkers zorgen, in overleg met de ouders, voor een overdracht naar school. Ouders geven tijdens het eindgesprek schriftelijk toestemming via het overdrachtsformulier om de gegevens over te dragen naar de basisschool. Spot4kids maakt jaarlijks afspraken met de scholen over de inhoud en wijze van overdracht.

Observatiesysteem
In de voorschoolse periode wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van kinderen en hun latere schoolloopbaan. Voor het begeleiden van jonge kinderen hebben we gedegen kennis nodig van het verloop van de ontwikkeling van het kind.

Het stimuleren van het leren en ontwikkelen van een kind en dit proces sturen is de belangrijkste taak van de pedagogisch medewerker. Om na te gaan of dat doel wordt bereikt én om te bepalen wat het kind nodig heeft om verder te komen hebben we zicht nodig op de totale ontwikkeling van het kind. Op die manier kunnen we eventuele achterstanden of voorsprongen tijdig signaleren en het handelen afstemmen op de behoeften van kinderen. Zo sluiten we het aanbod nóg beter aan.

Om zicht te krijgen op het ontwikkelingsverloop van de kinderen maakt Spot4kids gebruik van het observatiesysteem KIJK! 0-4 jaar. Met dit systeem krijgen we zicht op de ontwikkelingsgebieden: rekenen, taal, motoriek en de sociale emotionele ontwikkeling.

We maken gebruik van het activiteitenplan, waar per ontwikkelingsgebied de doelen van die week vermeld staan. Uitgaande van de ontwikkelingsfase, rekening houdend met de ontwikkelingsbehoeften hebben we zicht op de zone van naaste ontwikkeling en weten we wat de volgende stap is voor een kind.

Door het gebruik van observatiesysteem KIJK!, kunnen we het beleid evalueren op locatie en organisatieniveau.

Aan elk kind bij Spot4kids is een vaste pedagogisch medewerker gekoppeld (de mentor) die de observaties van deze kinderen bijhoud in het observatiesysteem. Op vooraf bepaalde momenten gaan zij hierover in gesprek met ouders.

Het zieke kind 
Als het kind ziek is, zal het niet snel Spot4kids bezoeken. Indien een kind ziek bij Spot4kids arriveert of daar ziek wordt, neemt de pedagogisch werker contact met de ouders/verzorgers op. Ook als een kind niet zo lekker is, of zich niet prettig voelt zal er contact met de ouders/verzorgers gezocht worden. Met de ouders/verzorgers wordt overlegd of het kind moet worden opgehaald. Wanneer de ouders/verzorgers besluiten dat het kind wordt opgehaald of wanneer de pedagogisch werker aangeeft dat het voor het kind prettiger is dat het kind wordt opgehaald, dan wordt afgesproken door wie en wanneer. Pedagogisch werkers blijven het kind de benodigde aandacht en nabijheid geven totdat het is opgehaald. We volgen de richtlijnen van de GGD als het gaat om infectieziekten. Bij twijfel overleggen wij altijd met de ouders/verzorgers. Indien nodig nemen we contact op met de huisarts.   

Kleding en schoenen 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich er niet om hoeven te bekommeren dat hun kleren vies kunnen worden, wanneer ze buiten spelen. Rennen, uitglijden tijdens voetballen, in de zandbak spelen, hutten bouwen enzovoorts zijn activiteiten waarbij kinderen vies kunnen en mogen worden. Mocht u als ouder hier problemen mee hebben kunnen we een setje buitenspeelkleding bij Spot4kids neerleggen zodat er omgekleed kan worden.Spot4kids kan niet voor eventuele onherstelbare schade aan kleding of schoeisel aansprakelijk gesteld worden.  

De kinderen mogen bij Spot4kids kiezen of ze op schoenen of blote voeten lopen. Dit om uitglijden te voorkomen. Indien het lekker zomerweer is kunt u uw kind zwemkleding meegeven. 

Opzeggen 
Bij opzegging of beëindiging van de opvang handhaven wij een opzegtermijn van 1 maand met ingang van de 1ste of de 16de van de maand. De opzegging dient per email te worden doorgegeven. De opzegging is pas geldig als u van ons een bevestiging heeft ontvangen. De overeenkomst stopt automatisch op de leeftijd dat het kind basisonderwijs volgt.