Veiligheid en hygiëne

Veiligheid en hygiene
De gemeente stelt eisen aan de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid bij het exploiteren van een kindercentrum. Deze eisen zijn vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Op basis hiervan schrijft de gemeente Lopik ons in bij het Landelijk Register Kinderopvang & Peuterspeelzalen. De brandweer en GGD controleren of wij de voorschriften naleven. De ruimtes waar de kinderen zich begeven, zowel binnen als buiten, voldoen aan alle veiligheidseisen. Er wordt gehandeld conform de richtlijnen die zijn opgesteld om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.   

Voedselveiligheid
Om de hygiëne en voedselveiligheid te waarborgen volgen wij de hygiënecode; dit houdt o.a. in dat voordat we gaan eten en drinken iedereen zijn handen wast, we een datum noteren op producten die open gemaakt worden en dat kort houdbare spullen in de koelkast bewaard worden.

EHBO/BHV
Het toepassen van eerste hulp bij ongevallen met kinderen is een wezenlijk onderdeel van goed veiligheidsmanagement. De medewerkers van Spot4kids zijn allemaal in het bezit van het diploma: EHBO bij kinderen en hebben hun BHV-certificaat. Dit wordt jaarlijks herhaald en is opgenomen in het opleidingsplan van Spot4kids. Wij maken het mogelijk dat eerste hulp kan worden geboden door altijd voldoende materialen in huis te hebben. Tevens is er altijd minimaal één EHBO’er en BHV-er op de locatie aanwezig. Met de kinderen en het personeel houden wij 2 keer per jaar een ontruimingsoefening. Na de ontruiming evalueren wij dit met de kinderen. Hier wordt een kort verslag van geschreven. Eventuele verbeterpunten worden meegenomen in dit verslag.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Op het moment dat we een locatie opstarten wordt er nauw gekeken welke risico’s er in de vertrekken waar de kinderen komen, en de omgeving waar de kinderen verblijven, aanwezig zijn. Waar mogelijk worden er maatregelen getroffen om eventuele risico’s te vermijden, de kans hierop te verkleinen en kinderen leren omgaan met de kleine risico’s. Deze maatregelen worden opgenomen in het Veiligheids- en gezondheidsbeleid van de locatie. Dit veiligheids- en gezondheidsbeleid worden continue geëvalueerd, geactualiseerd, geïmplementeerd en weer geëvalueerd. Zo is er sprake van een proces wat samen met de pedagogisch medewerkers actueel gehouden wordt. U kunt deze stukken, indien gewenst opvragen bij de locatie’s. Deze beleidsstukken worden ook ingezien door de Oudercommissie en GGD.

  

Ontruimingsplan
Ten behoeve van een eventuele ontruiming  volgen wij het ontruimingsplan. In het ontruimingsplan staat uitvoerig beschreven hoe te handelen in noodsituaties, en de taken van de BHV’er. Het ontruimingsplan heeft tot doel om in geval van noodsituaties tijdig en snel in actie te komen en doelmatig te kunnen optreden om de kans op negatieve gevolgen en slachtoffers zo klein mogelijk te maken. De ontruiming wordt minimaal 1 keer per half jaar geoefend. Dit staat al vooraf ingepland. Tijdens de eerste week van het nieuwe schooljaar en tijdens de eerste week van het nieuwe kalenderjaar bespreken we hoe we ontruimen en wat we kunnen doen als er onverwachts iets gebeurt waarbij het noodzakelijk is dat wij het pand van Spot4kids verlaten. Wanneer zich een ontruiming voordoet wordt van alle medewerkers en bezoekers verwacht dat zij meehelpen de kinderen zo veilig mogelijk naar buiten te brengen.  Met de peuters wordt wekelijks geoefend om aan het evacuatiekoord naar buiten te gaan, zodat de peuters er bekend mee raken.

Van ouders/verzorgers verwachten wij dat zij niet hun kind mee naar huis nemen, maar naar de BHV-ers luisteren. De BHV-ers weten wat ze moeten doen en geven de anderen instructies. De BHV-ers zijn te herkennen aan een geel/ oranje veiligheidsvest. Wanneer iedereen op de verzamelplaats is gearriveerd, worden de kinderen naar de opvangplaats gebracht. De opvangplaats is een plek waarmee is afgesproken dat wanneer er in bij ons een ontruiming voordoet wij met de kinderen daar naar toe kunnen. Bij de school blijft een medewerker achter om de brandweer en ouders/verzorgers op te vangen. Vanuit de opvangplaats worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht. Tijdens de ontruiming wordt van de pedagogisch werkers verwacht dat zij hun telefoon mee naar buiten nemen, deze ligt binnen handbereik.    

Ongevallenverzekering
Voor al haar kinderen heeft  Spot4kids een collectieve aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering afgesloten.