Wet Kinderopvang

Kwaliteit kinderopvang
Kinderopvang moet bijdragen aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. In de Wet Kinderopvang staan de kwaliteitseisen voor kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen.

Kwaliteitseisen kinderopvang
Kinderopvang moet voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van:

 • groepsgrootte en het aantal kinderen per pedagogisch medewerker (hiervoor bestaat een online rekentool);
 • opleiding en deskundigheid van het personeel;
 • veiligheid en gezondheid van de kinderen;
 • huisvesting en inrichting;
 • pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling);
 • betrokkenheid en inspraak van de ouders;
 • omgangstaal (in principe Nederlands);
 • afhandeling klachten.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang en de handhaving daarvan. De GGD houdt toezicht.

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
Alle kinderopvangcentra moeten geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Als een kinderopvangcentrum niet geregistreerd is en dus geen vergunning heeft, kan de gemeente een boete opleggen.

Maatregelen kwaliteit kinderopvang
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) neemt maatregelen om de veiligheid en de kwaliteit in de kinderopvang te vergroten:

 • Continue screening
  Sinds 1 maart 2013 worden medewerkers in de kinderopvang continue gecontroleerd op strafbare feiten.
 • Nieuwe VOG medewerkers
  Vanaf 1 juli 2013 moeten medewerkers in de kinderopvang een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Dit is om te voorkomen dat er mensen in kindercentra werken die na hun aanstelling strafbare feiten hebben gepleegd.
 • Wettelijke meldplicht
  Vanaf 1 juli 2013 geldt er een wettelijke meldplicht voor professionals in de kinderopvang. Ze moeten mishandeling en misbruik melden bij hun werkgever of vertrouwenspersoon. Spot4kids maakt gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die opgesteld is door de Brancheorgainsatie Kinderopvang.
 • Informatie via website verplicht
  Vanaf 1 januari 2014 moet elke kinderopvangvoorziening ouders via de eigen website informeren over de (pedagogische) kwaliteit, de prijzen, de openingstijden en het voedingsbeleid.

Centraal register
Vanaf 2016 is er een centraal register waarin iedereen is opgenomen die in de kinderopvang werkt. Dus ook stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers.

Deze regels staan in de Wijzigingswet kinderopvang 2013.