Bij Spot4kids Nieuwe Wiel Lopik gebruiken we de groepsruimte van Spot4kids in het schoolgebouw van basisschool de Nieuwe Wiel  aan de Juliana van Stolberglaan, 65 in Lopik. 

Spot4kids Nieuwe Wiel Lopik biedt Peuteropvang voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en BSO aan voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar. Onze ruimte wordt in schoolweken in de ochtend gebruikt door de peuters en in de middag door de jongste kinderen van de BSO. Om gebruik te maken van peuteropvang maakt het niet uit welke school de kinderen gaan bezoeken als ze 4 jaar zijn, alle peuters zijn welkom. Spot4kids Nieuwe Wiel Lopik heeft 16 kindplaatsen per dag voor peuters en 20 kindplaatsen per dag voor kinderen die de BSO bezoeken.  Zowel de peuters als de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar kunnen gebruik maken van het schoolplein. Er is altijd toezicht op de kinderen als er buiten gespeeld word.

Als kinderen 6 jaar geworden zijn mogen ze bij het volgende doorstroommoment (op basis van beschikbaarheid) naar onze locatie Spot4kids BinnensteBuiten. Hier hebben we 2 groepen voor de middelste en oudste kinderen. Voorschoolse opvang wordt aangeboden bij Spot4kids Lopik Oost.

Wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen zich thuis voelen bij ons. Voordat u de keuze voor Spot4kids maakt geven we u graag een rondleiding, zo kunt u zien hoe de sfeer bij ons op de groepen is en kunt u zelf ervaren of Spot4kids geschikt is om voor uw kind te zorgen. Dagelijks proberen wij met ons team van pedagogisch medewerkers ervoor te zorgen dat uw kind een fijne dag heeft en dat u uw kind met een gerust hart bij ons kunt achterlaten. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en vertrouwd voelt en zichzelf kan zijn. Dit doen we door op een positieve manier aandacht te geven aan uw kind.

Spot4kids is alle schoolweken en in schoolvakantie’s vanaf 7:00 tot 18:30 open  U kunt aangeven welk pakket u wenst. Ook tijdens studiedagen kunt uw kind bij ons terecht. Wilt u een keer ruilen van dag of extra opvang afnemen, dit is bij ons, Spot4kids geen probleem. Tijdens officiële feestdagen is Spot4kids gesloten.

Peuteropvang

Een goede voorbereiding op de basisschool
Onze peuteropvang richt zich op kinderen van 2 tot 4 jaar. De stap van peuter naar kleuter duurt 2 jaar en dat is maar goed ook, want er valt zoveel te ontdekken. De peuteropvang biedt een goede voorbereiding op het basisonderwijs en geeft peuters vertrouwen en houvast bij hun volgende grote stap: de basisschool.

De groepsruimte is veilig, overzichtelijk en uitdagend ingericht en er wordt gewerkt met hoeken. Zo is het voor de peuters duidelijk welke activiteit voor welke plek bedoeld is. Zij kunnen dan ook zelf een activiteit kiezen. Ook is er een thematafel, deze is gevuld met materialen die aansluiten bij het thema waar we op dat moment mee werken. Dit materiaal gebruiken we tijdens de kringactiviteit, we praten erover of doen er een spelletje mee. Ook hebben we een Spot4kids bibliotheekje. Hierin staan boekjes over het thema die op alle groepen (voor)gelezen kunnen worden. We spelen elke dag buiten. Onze buitenspeelruimte is uitdagend en we hebben veel speelgoed waar we buiten mee spelen: tractors, fietsen, zandbakspeelgoed, bellenblaas, hoepels en nog veel meer.

Openingstijden

Wij bieden 8 uur peuteropvang per week aan, verdeeld over 2 ochtenden. U bent vrij om te kiezen naar welke ochtenden uw voorkeur uitgaat. De peuters kunnen om 8:30 bij ons gebracht worden en om 12:30 worden ze weer opgehaald. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om extra opvang af te nemen wanneer u dit graag wilt, of als het consultatiebureau een VE-verklaring afgeeft. De weken peuteropvang sluiten precies aan op de 40 schoolweken. In de schoolvakanties is de peuteropvang gesloten. Wel kunt u in schoolvakanties extra kinderopvang afnemen.

maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
Benschop Oost8:30 - 12:308:30 - 12:308:30 - 12:308:30 - 12:30
Benschop West8:30 - 12:308:30 - 12:308:30 - 12:308:30 - 12:30
Cabauw8:30 - 12:308:30 - 12:308:30 - 12:30
Lopik Oost8:30 - 12:308:30 - 12:308:30 - 12:308:30 - 12:308:30 - 12:30
Lopik Nieuwe Wiel8:30 - 12:308:30 - 12:308:30 - 12:308:30 - 12:30
Lopikerkapel8:30 - 12:308:30 - 12:30
 • Pedagogisch medewerkers

  De verhouding van het aantal kinderen per pedagogisch medewerker is wettelijk geregeld en zorgt ervoor dat er voldoende aandacht gegeven kan worden aan alle peuters. Wij zorgen ervoor dat de peuters zoveel mogelijk dezelfde pedagogisch medewerkers op hun groep hebben. We vinden de aanwezigheid van vertrouwde gezichten belangrijk, omdat dit bijdraagt aan het gevoel van veiligheid. Naast de wettelijk gestelde kwalificatie-eisen hebben onze pedagogisch medewerkers ook veel energie en geduld, zijn graag met de kinderen buiten, zijn creatief, stoer en lief, en zetten zich in om uw peuter een leuke, uitdagende, gezellige en leerzame tijd bij ons te bezorgen.

  Professionaliteit

  Om goede peuteropvang te kunnen bieden, zijn er bij ons deskundige medewerkers. Op de groepen staan gecertificeerde VE pedagogisch medewerkers. VE staat voor Voorschoolse Educatie en dit zorgt ervoor dat kinderen optimaal voorbereid worden op de basisschool. Alle medewerkers die werken met peuters beschikken over 3F en veel van de medewerkers zijn getraind op interactievaardigheden en taalstimulering. De pedagogisch medewerkers, kinderen en ouders/verzorgers worden ondersteund door een VE-coach en/of pedagogisch coach.

 • Taalontwikkeling

  Peuters ontwikkelen zich de hele dag. Bij Spot4kids zit het stimuleren van de ontwikkeling geïntegreerd in de dagindeling. Vooral op het gebied van taalontwikkeling hebben wij veel te bieden. Uw peuter zit in de meest taalgevoelige periode van zijn leven. Wij kunnen, in samenwerking met u als ouders/verzorgers, ervoor zorgen dat die periode zo goed mogelijk benut wordt. De pedagogisch medewerkers zijn erop getraind de omgeving taalrijk te maken en kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de taalontwikkeling van uw peuter. Dit is extra belangrijk voor kinderen die thuis een andere taal spreken, zij horen immers niet de hele dag Nederlands. Kinderen zijn gebaat bij een goede ontwikkeling van de moedertaal en de taal van het land waarin ze wonen.

 • Mentor

  Elke peuter krijgt een mentor toegewezen, dit is een pedagogisch medewerker die op de groep van uw peuter werkt. Na plaatsing bij Spot4kids wordt u door de mentor uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u de gelegenheid om iets over uw peuter te vertellen en vragen aan de mentor te stellen. De mentor zorgt ervoor dat uw peuter bekend raakt met de groep, de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen. Wanneer u vragen hebt is de mentor het vaste aanspreekpunt, maar u kunt ten alle tijde bij ons terecht met vragen. Ook houdt de mentor de ontwikkeling van uw peuter bij. Dit wordt met u besproken tijdens een oudergesprek op vaste momenten, namelijk: na de wenperiode (6 weken), wanneer zij 3 jaar worden en bij 3 jaar en 10 maanden (wanneer uw peuter bijna naar de basisschool gaat). De mentor zorgt, in overleg met u, voor een overdracht naar de basisschool.

 • Dagindeling

  Op alle groepen wordt met een vaste dagindeling gewerkt, zodat de peuters weten hoe de dag zal verlopen. De dagindeling wordt duidelijk gemaakt met een activiteitenlijn.

  Vanaf 8:30 zijn de peuters welkom. We beginnen de dag met spelen in de groep. Na het opruimen gaan we in de kring om daar een activiteit rondom ons thema te doen.Na de activiteit gaan we aan tafel, eten we fruit en drinken we water. Ook wordt er aan tafel nog een activiteit gedaan. De activiteiten staan in het teken van het thema.

  Alle kinderen wordt zindelijkheidstraining aangeboden. Kinderen die zindelijk zijn, of bezig zijn om zindelijk te worden, worden diverse keren gestimuleerd om naar het toilet te gaan. De kinderen die nog niet zindelijk zijn worden verschoond. We gebruiken “plaskaarten” bij de zindelijkheidstraining om het zindelijk worden te stimuleren.

  Buitenspelen doen we graag! We zijn dagelijks buiten te vinden, naast het buitenspeelgoed waarmee de kinderen kunnen spelen, zijn er ook activiteiten die we buiten doen, bijvoorbeeld spelletjes op het plein. Binnen kan er ook gespeeld worden. Kinderen kunnen creatief bezig zijn en er wordt aandacht aan het thema besteed. Tijdens vrij spel kunnen de peuters zelf kiezen waar ze mee willen spelen. Het speelgoed is in verschillende hoeken verdeeld, bijvoorbeeld een poppenhoek en bouwhoek.

  We lunchen rond 11.30 met elkaar. Naast lekker en gezond eten, is het vooral ook een moment van gezelligheid. De dag wordt afgesloten met een kleine activiteit. Dit kan zijn liedjes zingen in de kring, maar ook buitenspelen of een verhaaltje voorlezen. Bij het ophalen is er ruimte voor een overdracht tussen pedagogisch medewerker en ouders. Aansluitend aan elke peuterochtend wordt er een verhaaltje geschreven over wat er die dag gedaan is. Ook maken we gedurende de ochtend foto’s en deze worden via het ouderportaal aan de ouders gestuurd.

 • Flexibiliteit

  Spot4kids is de meest flexibele kinderopvangorganisatie in de gemeente Lopik. U kunt kiezen voor uitbreiding van de tijden van de peuteropvang of voor het afnemen van een extra peuterochtend. U kunt zelf bepalen of u dit wekelijks wilt herhalen of incidenteel extra opvang wilt afnemen. Ruilen kan binnen 14 dagen en is op basis van beschikbaarheid van vrije plaatsen op de groepen.

  Naar school: De pedagogisch medewerkers zorgen, in overleg met de ouders/verzorgers, voor een overdracht naar school. Ouders/verzorgers geven tijdens het eindgesprek schriftelijk toestemming (via het overdrachtsformulier) om de gegevens over te dragen naar de basisschool. Spot4kids maakt jaarlijks afspraken met de scholen over de inhoud en wijze van overdracht.

 • Kinderopvangtoeslag en tarieven

  Kinderopvangtoeslag

  De peuteropvang van Spot4kids valt onder kinderopvang en hierdoor kunnen ouders die hiervoor in aanmerking komen kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit zorgt voor een inkomensafhankelijke bijdrage van de kosten. Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt krijgt u maandelijks een tegemoetkoming van de kosten.

  Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag krijgen dezelfde inkomensafhankelijke bijdrage van de gemeente Lopik.Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele (toeslagen)partner aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate;
  • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.
  • U of uw partner heeft een permanente indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een voorwaarde is wel dat de andere ouder werkt of een traject naar werk volgt.
  Voor vragen over deze voorwaarden of meer informatie kunt u terecht op de website van de belastingdienst.

  Gemeentelijke bijdrage
  Ouders/verzorgers die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag betalen een inkomensafhankelijke peuterbijdrage. De gemeente Lopik levert voor deze ouders/verzorgers een bijdrage in de kosten van de peuteropvang. De gemeente bepaalt de bijdrage aan de hand van de kinderopvangtabel van de Belastingdienst.

  Om de bijdrage te bepalen vullen ouders/verzorgers aan Spot4kids een verklaring van geen recht op kinderopvangtoeslag in en sturen hun inkomensgegevens toe. Op basis daarvan wordt het factuurbedrag voor ouders/verzorgers berekent en ontvangt Spot4kids de oudertegemoetkoming van de gemeente Lopik.

  Kinderopvangtoeslag aanvragen is altijd de moeite waard.

  Tarieven
  Jaarlijks in november worden onze tarieven kenbaar gemaakt in een tarievenbrief. Deze wordt aan alle ouders/verzorgers via het ouderportaal verstuurd. Deze tarieven worden vooraf in oktober voorgelegd aan de oudercommissie. De tarieven worden jaarlijks, met ingang van 1 januari aangepast. Om inzicht te krijgen welke vorm van opvang voor ouders/verzorgers het best aansluit bij de opvangwensen en welke vorm voor ouders/verzorgers meest voordelig is, hebben we op onze tarieven pagina op deze website een Rekenmodule geplaatst. Als deze Rekenmodule ingevuld wordt, dan zijn ook de tarieven per opvangsoort en aantal uren per opvangsoort af te lezen. Deze gegevens kunt u ook gebruiken om een proefberekening te maken bij toeslagen.nl

BSO

Even wat eten en drinken en de dag doornemen, hoe was het op school, en wat zullen we vanmiddag allemaal gaan doen. Voor elk kind is er aandacht. In overleg met de kinderen bepalen we wat we gaan doen. De kinderen kunnen in de BSO ruimtes blijven of lekker naar buiten toe. Elke middag worden er verschillende activiteiten aangeboden. We gaan graag op avontuur, dan trekken we eropuit naar de leukste plekken in de omgeving.

We gebruiken de input van de kinderen om er een gezellige middag van te maken. Kinderen zitten vol met goede en vernieuwde ideeën en eigenlijk kunnen we wel uit eigen ervaring zeggen dat een middag bij Spot4kids nooit saai is. Rond 16:30 worden de snoepjes uitgedeeld en worden de grote activiteiten afgerond. Vanaf 16:45 komen ook de eerste ouders binnen om hun kind op te halen. Om 18:30 sluiten de deuren.

Praktische zaken, voedingsbeleid, veiligheid, de manier van werken met de kinderen en de rol van de pedagogisch medewerker zijn allemaal onderwerpen die staan beschreven in ons pedagogisch werkplan. Met het pedagogisch werkplan willen wij u informeren over hoe wij werken bij Spot4kids Het pedagogisch werkplan is gebaseerd op ons algemeen pedagogisch beleid. U kunt ons algemeen pedagogisch beleid ook inzien via onze website. Voor ouders/verzorgers zijn onze beleidstukken ook inzichtelijk via het ouderportaal.

Hieronder geven we een enkele gedeeltes uit ons pedagogisch werkplan weer.

 • Openingstijden

  De openingstijden van BSO Spot4kids zijn zoveel mogelijk afgestemd op de werktijden van de ouders/verzorgers en op de schooltijden van de kinderen die de BSO bezoeken. Wij bieden verschillende pakketten aan. Op onze website bij de tarieven kunt u een proefberekening maken en de verschillende pakketten vergelijken.

  • U kunt voorschoolse opvang afnemen vanaf 7:00 uur tot de starttijd van de basisschool.
  • U kunt buitenschoolse opvang afnemen vanaf de eindtijd van de basisschool tot 18:30 uur.
  • In vakanties en op studiedagen zijn we geopend van 7:00 tot 18:30.

  Als gevolg van studiedagen of andere activiteiten kunnen de scholen soms afwijken van hun normale rooster, met als gevolg dat de schooldag eerder eindigt of zelfs helemaal komt te vervallen. Als u opvang wenst op een afwijkende tijd kunt u dit bij ons aanvragen in het ouderportaal.

  Spot4kids is gesloten op nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag, 5 mei (om de vijf jaar), Hemelvaart, Pinksteren en 1ste en 2de kerstdag. Wij sluiten op 24 en 31 december om 17.00 uur.

 • Een middag op de BSO

  Uit school

  Uit school zijn er 2 mogelijkheden, kinderen mogen zelfstandig naar Spot4kids toe of kinderen worden door pedagogisch medewerkers (of een volwassenen in het bezit van een B-Rijbewijs en een verklaring omtrent gedrag, hierna VOG) met de Mini bus, Maxi bus, lopend of met de auto opgehaald van school. Om de veiligheid te waarborgen hanteert Spot4kids het protocol Vervoer.

  Bij Spot4kids

  Als we bij de BSO aankomen hangen we onze jassen en tassen op en gaan we naar binnen. Er is ruimte voor een spelletje of de eerste verhalen van dingen die de kinderen hebben meegemaakt en willen vertellen. Als alle kinderen bij Spot4kids zijn gaat iedereen naar zijn eigen groep. Handen wassen en dan snel aan tafel…..eten!!!!

  Binnen

  In de BSO-ruimtes komen de kinderen uit school bij elkaar voor het drinken en tussendoortje en plannen te maken voor de middag. De kinderen hebben de ruimte om spelletjes te spelen en om te knutselen. In de groepsruimtes kunnen de kinderen spelen in de hiervoor ingerichte hoeken. Elke groep heeft ook een bank waar op gezeten kan worden tijdens het voorlezen, voor een gezellig kletspraatje of om even op te liggen als kinderen niet zo lekker zijn of even uit willen rusten.

  Buiten

  Buiten kunnen de kinderen rennen, huppelen, hinkelen, springen en op andere manieren toegeven aan hun natuurlijke bewegingsdrang. De kinderen spelen soms buiten onder toezicht van een pedagogisch medewerker. Indien een ouder toestemming geeft om een kind zonder toezicht buiten te laten spelen worden er duidelijke afspraken gemaakt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich er niet om hoeven te bekommeren dat hun kleren vies worden, wanneer ze buiten spelen. Rennen, uitglijden tijdens voetballen, in de zandbak spelen, hutten bouwen enzovoorts zijn activiteiten waarbij kinderen vies kunnen en mogen worden. Mocht u als ouder hier problemen mee hebben, kunt u uw kind een setje buitenspeelkleding meegeven. Spot4kids kan niet voor eventuele (onherstelbare) schade aan kleding of schoeisel aansprakelijk gesteld worden.

  Activiteiten

  Vaak trekken we er op uit met de Mini bus naar speeltuinen in de buurt. We zoeken wij naar een goede balans tussen veiligheid en uitdaging. We bezoeken o.a. ’t Gossie(gymzaal) in Cabauw, de sportvelden of speeltuinen en gaan naar de Lek. Om deze uitstapjes te kunnen doen, moeten de kinderen vervoerd worden. Dit gebeurt met de Mini bus, Spot4kids bus of auto. Ouders/verzorgers geven via het ouderportaal toestemming voor uitstapjes en het vervoer. Voor afspraken rondom uitstapjes bij Spot4kids, verwijzen wij u naar het protocol uitstapjes Spot4kids en het protocol vervoer Spot4kids in het ouderportaal.

  Feesten, thema’s en seizoenen

  Wij besteden aandacht aan verschillende thema’s zoals Halloween, Sinterklaas, Kerst, Pasen en de seizoenen. Bij deze thema’s worden activiteiten georganiseerd en uitgevoerd. De pedagogisch medewerkers maken samen met de kinderen de groepsruimte gezellig door het in het thema aan te kleden. Bij het vieren van bovenstaande feesten speelt de geloofsachtergrond van de kinderen geen rol. Maar uiteraard gaan kinderen en pedagogisch medewerkers respectvol met elkaar om. Ook het respect voor elkaars geloof en de levenswijze is hierbij belangrijk. Mochten er kinderen zijn die andere specifieke feestdagen vieren en hieraan aandacht willen besteden is hier ruimte voor in de groepen.

  Zelfstandig naar huis

  Wanneer ouders/verzorgers in het ouderportaal hebben aangegeven dat hun kind zelfstandig naar huis mag, dan ziet de pedagogisch medewerker erop toe dat het kind op dat tijdstip naar huis gaat. Afspraken die met ouders/verzorgers zijn gemaakt over het zelfstandig naar huis gaan van het kind worden vastgelegd in de kindnotities. Spot4kids is niet verantwoordelijk voor het vervoer van Spot4kids naar huis. Wanneer er bijzonderheden zijn, zal de pedagogisch medewerker dit communiceren via het ouderportaal of telefonisch contact.

  Ophalen door iemand anders

  Wanneer een kind door iemand anders, dan ouder/verzorger, wordt opgehaald dan is het de bedoeling dat ouders/verzorgers dit vooraf aan de pedagogisch medewerkers doorgeven. Wanneer dit niet is doorgegeven neemt de pedagogisch medewerker telefonisch contact op met de ouders/verzorgers.

  Schoolvakanties

  In schoolvakantie’s is Spot4kids open voor alle kinderen die BSO afnemen in de vakantie’s. Elke schoolvakantie is er een thema, waarin we knutselen, culinaire hoogstandjes maken, er op uit trekken en ook komt het fantasiespel volop aan bod. Een vakantiedag is een feestdag!

 • Dagindeling

  We hebben verschillende opvangmogelijkheden; een voorschoolse ochtend, een korte middag, een lange middag en een vakantiedag. Hieronder staat een voorbeeld van verschillende opvang momenten. Van de dagindeling kan worden afgeweken bij speciale activiteiten.

  Indeling voorschoolse ochtend:

  • 7:00 kinderen worden gebracht. De ontbijttafel staat gedekt. De kinderen kunnen ontbijten.
  • Van kinderen die na 8:00 komen, wordt verwacht dat zij thuis hebben gegeten.
  • Na het ontbijt wordt de tafel gezamenlijk afgeruimd en is er ruimte voor de kinderen om te spelen.
  • Vanaf 8:00 worden de kinderen naar school gebracht.

  Indeling korte middag:

  • Vanaf 14:30 komen de kinderen uit school. Er staat drinken, fruit en een tussendoortje klaar. De kinderen bepalen in overleg de middagindeling. Vervolgens gaan de kinderen spelen.
  • Als de kinderen naar huis gaan krijgen ze een snoepje van de pedagogisch medewerker.
  • Om 16:45 komen de kinderen weer terug naar Spot4kids als ze er op uit zijn geweest.
  • Om 17:00 mogen de kinderen nog een appel pakken als ze er trek in hebben.

  Indeling lange middag:

  • Op woensdagmiddag komen de kinderen tussen 12:15 en 12:30 uit school. We lunchen met elkaar en we bespreken met elkaar wat de plannen voor de middag zijn.
  • Tussen 14:15 en 14:30 staat er drinken, fruit en een tussendoortje klaar.
  • Als de kinderen naar huis gaan krijgen ze een snoepje van de pedagogisch medewerker.
  • Om 16:45 komen de kinderen weer terug naar Spot4kids als ze er op uit zijn geweest.
  • Om 17:00 mogen de kinderen nog een appel pakken als ze er trek in hebben.

  Indeling vakantiedag:

  • Tussen 7:00 en 9:00 worden de kinderen gebracht. Tot 08:30 kunnen de kinderen ontbijten. De tafel is gedekt en iedereen is welkom.
  • Het programma voor de dag wordt doorgenomen met de kinderen. Dit zal in vakantie’s vaak in het teken staan van een thema.
  • Naar aanleiding van het dagprogramma worden eet en drinkmomenten aangepast.
  • Rond 16:30 is het snoepjestijd, alle kinderen krijgen een snoepje van de pedagogisch medewerker.
  • Om 16:45 komen de kinderen weer terug naar Spot4kids als ze er op uit zijn geweest.
  • Om 17:00 mogen de kinderen nog een appel pakken als ze er trek in hebben.
 • Mentor, intakegesprek en overdracht

  Mentor

  Voorafgaand aan het eerste BSO bezoek worden ouders/verzorgers en het kind uitgenodigd door de mentor voor een intakegesprek. Elke kind heeft zijn eigen mentor. Dit is een van de vaste pedagogisch medewerkers op de groep van het kind. De mentor volgt de ontwikkeling van het kind, is aanspreekpunt voor de ouder en kind en draagt zorg voor het welbevinden van het kind. In het ouderportaal is ook voor ouders/verzorgers in te zien wie de mentor is van hun kind.

  Intakegesprek

  Tijdens het intakegesprek bespreken wij onze middagindeling, wie er bij ons werken, we nemen een kijkje in ons gebouw en de ouders/verzorgers krijgen de gelegenheid om wat over hun kind te vertellen en vragen aan ons te stellen. Ouders/verzorgers vullen de toestemmingstypen en kindkenmerken in het ouderportaal in. In het ouderportaal geven ouders/verzorgers aan wat hun kind wel of niet zelfstandig mag. De toestemmingstypen kunnen door ouders/verzorgers via het ouderportaal gewijzigd worden. Ook wordt ouders/verzorgers het Formulier toestemming tweede basisgroep voor ondertekening aangeboden

  De mentor zorgt ervoor dat het nieuwe kind bekend raakt met de groepsregels en afspraken. Bij de BSO worden 2 keer per jaar actief contactmomenten met de mentor georganiseerd. Ouders kunnen aangeven of ze hier behoefte aan hebben. Naast deze inschrijfmomenten kunnen ouders/verzorgers een gesprek aanvragen wanneer zij hier behoefte aan hebben. Wanneer de mentor zorgen heeft omtrent de ontwikkeling van het kind, zal hij in gesprek gaan met ouders/verzorgers over de zorgen en eventuele verdere stappen ondernemen.

  Overdracht 

  Spot4kids maakt gebruik van het ouderportaal. Ouders/verzorgers krijgen een inlogcode van het ouderportaal, waar zij via een telefoon, tablet of computer in kunnen loggen. In het ouderportaal worden ouders/verzorgers op de hoogte gebracht als er bijzonderheden zijn. De pedagogisch medewerkers rapporteren in dit portaal. Tevens kunnen zij hier foto’s plaatsen. Daarnaast wordt het ouderportaal gebruikt voor ouders/verzorgers om wijzigingen door te geven en ruildagen of extra opvang aan te vragen.

  Daarnaast kan er tijdens het halen en brengen van een kind ruimte zijn voor een mondelinge overdracht. Als er zorgen zijn of onderwerpen die persoonlijk besproken moeten worden kunnen ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers ervoor kiezen om samen een afspraak te maken.

  Zelfstandig naar huis

  Wanneer ouders/verzorgers in het ouderportaal hebben aangegeven dat hun kind zelfstandig naar huis mag, dan ziet de pedagogisch medewerker erop toe dat het kind op dat tijdstip naar huis gaat. Spot4kids is niet verantwoordelijk voor het vervoer van Spot4kids naar huis. Wanneer er bijzonderheden zijn, zal de pedagogisch medewerker dit communiceren via het ouderportaal of telefonisch contact.

  Ophalen door iemand anders

  Wanneer kinderen door iemand anders, buiten vader en moeder, verzorger, worden opgehaald dan dienen de ouders/verzorgers dit aan de pedagogisch medewerkers te hebben doorgegeven. Wanneer dit niet is doorgegeven neemt de pedagogisch medewerker telefonisch contact op met de ouders/verzorgers.

  Buitenschoolse activiteiten

  Wanneer kinderen buitenschoolse activiteiten hebben, bijvoorbeeld voetbal, hockey of muziekles worden zij hier door de pedagogisch medewerkers (of een volwassenen in het bezit van een B-Rijbewijs en een VOG) met de auto of met de Mini bus naartoe gebracht en eventueel ook weer opgehaald. Ouders/verzorgers dienen de aanvraag hiervoor per mail in te dienen bij de administratie van Spot4kids (administratie@spot4kids.nl). Wanneer de groepsgrootte en planning het toelaat, zullen wij de toekenning van het verzoek via de mail bevestigen. Wanneer ouders/verzorgers in het ouderportaal hebben aangegeven dat een kind alleen naar de activiteit mogen geeft de pedagogisch medewerker aan het kind door wanneer het tijd is om naar de activiteit te gaan. Spot4kids is niet verantwoordelijk voor het vervoer.

 • Ons Team

  De verhouding van het aantal kinderen per pedagogisch medewerker is wettelijk geregeld en zorgt ervoor dat er voldoende aandacht gegeven kan worden aan alle kinderen. Wij zorgen ervoor dat zowel baby’s, peuters als kinderen in de basisschool leeftijd zoveel mogelijk dezelfde pedagogisch medewerkers op hun groep hebben. We vinden de aanwezigheid van vertrouwde gezichten belangrijk, omdat dit bijdraagt aan het gevoel van veiligheid. Naast de wettelijk gestelde kwalificatie-eisen hebben onze pedagogisch medewerkers ook veel energie en geduld, zijn graag met de kinderen buiten, zijn creatief, stoer en lief, en zetten zich in om uw kind een leuke, uitdagende, gezellige en leerzame tijd bij ons te bezorgen.

  Naast de pedagogisch medewerkers zit er op ons kantoor ook kwaliteitsteam klaar. Naast onze teamleiders, pedagogische beleidmedewerkers en coaches, hebben we ook nog onze Petra die voor iedereen altijd klaar staat, zowel aan de telefoon als per mail.

 • Kinderopvangtoeslag en tarieven

  Kinderopvangtoeslag

  Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele (toeslagen)partner aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate;
  • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.
  • U of uw partner heeft een permanente indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een voorwaarde is wel dat de andere ouder werkt of een traject naar werk volgt.

  Voor vragen over deze voorwaarden of meer informatie kunt u terecht op de website van de belastingdienst.

  Tarieven

  Jaarlijks in november worden onze tarieven kenbaar gemaakt in een tarievenbrief. Deze wordt aan alle ouders/verzorgers via het ouderportaal verstuurd. Deze tarieven worden vooraf in oktober voorgelegd aan de oudercommissie. De tarieven worden jaarlijks, met ingang van 1 januari aangepast.

  Om inzicht te krijgen welke vorm van opvang voor ouders/verzorgers het best aansluit bij de opvangwensen en welke vorm voor ouders/verzorgers meest voordelig is, hebben we op onze tarieven pagina op de website een Rekenmodule geplaatst. Als deze Rekenmodule invult wordt, dan zijn ook de tarieven per opvangsoort en aantal uren per opvangsoort af te lezen. Deze gegevens kunt u ook gebruiken om een proefberekening te maken bij toeslagen.nl