Locatie Nieuwe Wiel

Spot4kids BSO Nieuwe Wiel Lopik is gevestigd aan de linkerzijde van basisschool de Nieuwe Wiel op de eerste verdieping aan de Juliana van Stolbergalaan, 65 in Lopik. Op deze locatie bieden we opvang aan kinderen van 7 tot en met 12 jaar.

BSO Nieuwe Wiel is tijdens schoolweken open op maandag en donderdag vanaf het moment dat de school uitgaat tot 18:30. In schoolvakanties is BSO Nieuwe Wiel open op maandag en donderdag van 7:00 tot 18:30. Ook tijdens studiedagen kunt uw kind bij ons terecht. Tijdens officiële feestdagen is Spot4kids gesloten.

De kinderen onder de 7 jaar of kinderen die op dinsdag, woensdag en vrijdag gebruik willen maken van de BSO worden opgehaald uit school en naar Spot4kids Lopik gebracht. Voor de voorschoolse opvang (VSO) kunt u terecht bij Spot4kids Lopik. U kunt uw kind brengen vanaf 7:00 en wij zorgen dat het op tijd op school is.

Peuteropvang

Een goede voorbereiding op de basisschool
Onze peuteropvang richt zich op kinderen van 2 tot 4 jaar. De stap van peuter naar kleuter duurt 2 jaar en dat is maar goed ook, want er valt zoveel te ontdekken. De peuteropvang biedt een goede voorbereiding op het basisonderwijs en geeft peuters vertrouwen en houvast bij hun volgende grote stap: de basisschool. Dagelijks bieden we van 8:30 tot 12:30 uur een programma aan. Om goede peuteropvang te kunnen bieden, zijn er bij ons deskundige medewerkers. Op de groepen staan gecertificeerde VE pedagogisch medewerkers. VE staat voor Voorschoolse Educatie en dit zorgt ervoor dat kinderen optimaal voorbereid worden op de basisschool. Alle medewerkers die werken met peuters beschikken over 3F en veel van de medewerkers zijn getraind op interactievaardigheden en taalstimulering. De pedagogisch medewerkers, kinderen en ouders/verzorgers worden ondersteund door een VE-coach en/of pedagogisch coach.

Bij Spot4kids Nieuwe Wiel is er plaats voor 1 groep peuteropvang; de Grizzlyberen.  Deze groep heeft ruimte voor 16 peuters en maakt gebruik van de groepsruimtes en het speelterrein buiten van basisschool De Nieuwe Wiel.

Praktische zaken, hoe gaat het er aan toe op de groep, activiteiten en dagindeling, VE beleid, veiligheid, de manier van werken met de kinderen en de rol van de pedagogisch medewerker zijn allemaal onderwerpen die staan beschreven in ons pedagogisch werkplan. Met behulp van dit pedagogisch werkplan in combinatie met het algemeen pedagogisch beleidsplan willen wij medewerkers, ouders/verzorgers en andere betrokkenen inzicht geven in ons pedagogisch beleid. Wij verwachten dat we met deze openheid de ouders/verzorgers te stimuleren om betrokken te blijven met ons. En dat de ouders/verzorgers het kind met een gerust hart naar Spot4kids brengen. Aan de rechterkant vindt u bij elke locatie of opvangsoort het pedagogisch werkplan per locatie of opvangsoort, door dit aan te klikken opent het werkplan.

 • Groepsruimte

  Binnenruimte

  De binnenruimte is per groep veilig en overzichtelijk ingericht. Er wordt gewerkt met hoeken. Zo is het voor de kinderen duidelijk welke activiteit voor welke plek bedoeld is. Zijn kunnen dan ook zelf bewust een activiteit kiezen. Zo ontstaat er structuur in de ruimte en hebben de pedagogisch medewerkers meer overzicht. Er is rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau wat bij de leeftijd van de kinderen past. Het spel van peuters is veelzijdig. Er zijn plekken waar de kinderen samen kunnen zijn, maar ook plekken waar zij rustig kunnen spelen. De binnenruimtes zijn zo ingericht dat bewegen gestimuleerd wordt. Er is voldoende speelgoed aanwezig en voldoende materiaal wat de kinderen uitdaagt. Om te zorgen dat de zelfstandigheid wordt gestimuleerd ligt het speelgoed waar de peuters zelfstandig mee kunnen spelen binnen handbereik. Zij kunnen dit zelf pakken. Het spelmateriaal is veilig en van solide materiaal, het daagt uit en is veelzijdig. Het materiaal is geschikt voor zowel samenspel als alleenspel. De thematafel wisselt bij elk thema en zorgt voor afwisselend spelmateriaal wat aansluit op het thema.

  Buiten

  Voor een goede gezondheid is voldoende beweging noodzakelijk. Dit proberen wij zoveel mogelijk te stimuleren. Buiten kunnen de kinderen rennen, fietsen en op allerlei andere manieren wordt tegemoetgekomen aan hun natuurlijke bewegingsdrang. Bij de inrichting van de buitenterreinen zoeken wij naar een goede balans tussen veiligheid en uitdaging. De buitenruimte van deze locatie is veilig en rondom afgezet met een hek. Er zal altijd een pedagogisch medewerker toezicht houden op de kinderen die buitenspelen.

  Activiteiten

  Soms trekken we er op uit naar speeltuinen of activiteiten in de buurt. We zoeken naar een goede balans tussen veiligheid en uitdaging. We gaan bij dieren kijken en bij speeltuinen in de omgeving op bezoek. Om deze uitstapjes te kunnen doen, moeten de kinderen vervoerd worden. Dit gebeurt met de Mini bus, Maxi bus of auto. Wij laten de ouders/verzorgers altijd weten via een bericht in het Ouderportaal dat wij erop uit gaan.
  Ouders/verzorgers geven via het ouderportaal toestemming voor uitstapjes en het vervoer. Voor afspraken rondom uitstapjes bij Spot4kids, verwijzen wij u naar het protocol Uitstapjes Spot4kids en het protocol Vervoer Spot4kids in het ouderportaal.

  Materiaal

  Er wordt in alle groepen leeftijdsgericht speelgoed aangeboden. Speelgoed wat kleine onderdelen bevat wordt niet aangeboden in verband met de kans op verstikking. We controleren het speelgoed vaak op gebreken en gebruiken het waarvoor het bedoeld is. We stimuleren de kinderen om speelgoed na gebruik weer op te ruimen. Ook hebben we verschillende plekken waar met speelgoed gespeeld kan worden in de hoeken en aan tafels. We zorgen ervoor dat speelgoed niet in de looproutes ligt.

 • Groepsgrootte

  Bij Spot4kids Nieuwe Wiel is er plaats voor 1 groep peuteropvang; de Grizzlyberen.  Deze groep heeft ruimte voor 16 peuters en maakt gebruik van de groepsruimtes en het speelterrein buiten van basisschool De Nieuwe Wiel. Spot4kids werkt op de peuteropvang met 1 pedagogisch medewerker op 8 kinderen, volgens de BKR (Beroeps-KindRatio).

 • Dagindeling

  Bij de Peuteropvang wordt met een vaste dagindeling gewerkt, zodat de peuters weten hoe de dag zal verlopen. De dagindeling wordt duidelijk gemaakt met een activiteitenlijn.

  Vanaf 8:30 zijn de peuters welkom. We beginnen de dag met spelen in de groep. Na het opruimen gaan we in de kring om daar een activiteit rondom ons thema te doen.Na de activiteit gaan we aan tafel, eten we fruit en drinken we water. Ook wordt er aan tafel nog een activiteit gedaan. De activiteiten staan in het teken van het thema.

  Alle kinderen wordt zindelijkheidstraining aangeboden. Kinderen die zindelijk zijn, of bezig zijn om zindelijk te worden, worden diverse keren gestimuleerd om naar het toilet te gaan. De kinderen die nog niet zindelijk zijn worden verschoond. We gebruiken “plaskaarten” bij de zindelijkheidstraining om het zindelijk worden te stimuleren.

  Buitenspelen doen we graag! We zijn dagelijks buiten te vinden, naast het buitenspeelgoed waarmee de kinderen kunnen spelen, zijn er ook activiteiten die we buiten doen, bijvoorbeeld spelletjes op het plein. Binnen kan er ook gespeeld worden. Kinderen kunnen creatief bezig zijn en er wordt aandacht aan het thema besteed. Tijdens vrij spel kunnen de peuters zelf kiezen waar ze mee willen spelen. Het speelgoed is in verschillende hoeken verdeeld, bijvoorbeeld een poppenhoek en bouwhoek.

  We lunchen rond 11.30 met elkaar. Naast lekker en gezond eten, is het vooral ook een moment van gezelligheid. De dag wordt afgesloten met een kleine activiteit. Dit kan zijn liedjes zingen in de kring, maar ook buitenspelen of een verhaaltje voorlezen. De kinderen worden opgefrist. Met een washand maken de kinderen zelf het gezicht en handen schoon. Kinderen worden verschoond of gaan naar het toilet. Kinderen die gaan slapen maken zich klaar om naar boven te gaan, kinderen die opgehaald worden of wakker blijven kunnen nog even spelen op de groep. Bij het ophalen is er ruimte voor een overdracht tussen pedagogisch medewerker en ouders. Aansluitend aan elke peuterochtend wordt er een verhaaltje geschreven over wat er die dag gedaan is. Ook maken we gedurende de ochtend foto’s en deze worden via het ouderportaal aan de ouders gestuurd.

 • Intake en wennen

  Wanneer een kind geplaatst kan worden bij Spot4kids worden de ouders/verzorgers door de mentor van het kind uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bespreken wij onze werkwijze, we vertellen over de dagindeling, we vragen en noteren de bijzonderheden van het kind. Ouders/verzorgers  krijgen de mogelijkheden om vragen te stellen. Met de ouders/verzorgers vullen we de toestemmingstypen en kind-kenmerken in het ouderportaal in. Deze toestemmingstypen kunnen door ouders/verzorgers via het ouderportaal gewijzigd worden. Dit is voor onze pedagogisch medewerkers ook zichtbaar. Tijdens het intakegesprek worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht van de klachtenregeling.

  Aansluitend aan een intake is er een wenmoment of wordt er een afspraak voor een wenmoment gemaakt.

  Bij het wennen geven we ouders/verzorgers rustig de tijd om het kind binnen te brengen en afscheid te nemen. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat het kind bekend raakt met de groep, de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen. Ook zal de pedagogisch medewerker zorg dragen voor een goede overdracht naar de ouders/verzorgers. Wanneer ouders/verzorgers vragen hebben, kunnen ze deze bespreken tijdens het brengen of ophalen, via een bericht in het ouderportaal of via een mail naar administratie@spot4kids.nl

 • Overdracht

  Met ouders/verzorg ers: Bij het brengen en bij het ophalen van het kind is er een overdrachtsmoment. Ouders/verzorgers kunnen bij het brengen van hun kind bijzonderheden overdragen en wanneer het kind gehaald wordt, zal de pedagogisch medewerker de bijzonderheden van die dag overdragen. Naast de mondelinge overdracht, maakt Spot4kids gebruik van het digitaal systeem ‘Konnect’. Ook hierin worden ouders/verzorgers op de hoogte gebracht van wat hun kind die dag gedaan heeft. Ouders/verzorgers krijgen een inlogcode van het ouderportaal, waar zij via een telefoon, tablet of computer kunnen inloggen. De pedagogisch medewerkers rapporteren in dit portaal. Tevens kunnen zij hier foto’s plaatsen. Daarnaast wordt het ouderportaal gebruikt voor ouders/verzorgers om wijzigingen door te geven en ruildagen of extra opvang aan te vragen.

  Naar school: De pedagogisch medewerkers zorgen, in overleg met de ouders/verzorgers, voor een overdracht naar school. Ouders/verzorgers geven tijdens het eindgesprek schriftelijk toestemming (via het overdrachtsformulier) om de gegevens over te dragen naar de basisschool. Spot4kids maakt jaarlijks afspraken met de scholen over de inhoud en wijze van overdracht.

 • Kinderopvangtoeslag en tarieven

  Kinderopvangtoeslag

  Kunt u vanwege uw werk niet op de kinderen passen en hebt u daarom kinderopvang nodig? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit is een bijdrage in de kosten van de opvang.

  U kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor uw eigen kinderen, de kinderen van uw toeslagpartner, pleegkinderen en adoptiekinderen.

  U moet ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U en het kind wonen op hetzelfde adres en staan op dit adres ingeschreven bij de gemeente

  U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor een kind dat op uw adres ingeschreven staat.

  1. U onderhoudt het kind in belangrijke mate

  Dat is meestal zo als u voor het kind kinderbijslag ontvangt. Of een pleegouderbijdrage voor uw adoptie- of pleegkind. Als dat niet zo is, moet u kunnen aantonen dat u het kind in belangrijke mate onderhoudt. Dat is zo als u per kwartaal minimaal € 494 bijdraagt aan het levensonderhoud van het kind, zoals voor zijn eten en kleding.

  1. U werkt

  Het gaat erom dat u geld verdient met uw werk en er belasting over betaalt. Werkt u parttime? Ook dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

  Hebt u een toeslagpartner? Dan moet u allebei werken.

  Wat telt als werk?

  • Als u met uw werk geld verdient waarover u belasting betaalt, dan telt het als werk.

  Tarieven

  Jaarlijks in november worden onze tarieven kenbaar gemaakt in een tarievenbrief. Deze wordt aan alle ouders/verzorgers via het ouderportaal verstuurd. Deze tarieven worden vooraf in oktober voorgelegd aan de oudercommissie. De tarieven worden jaarlijks, met ingang van 1 januari aangepast.

  Om inzicht te krijgen welke vorm van opvang voor ouders/verzorgers het best aansluit bij de opvangwensen en welke vorm voor ouders/verzorgers meest voordelig is, hebben we op onze tarieven pagina op de website een Rekenmodule geplaatst. Als deze Rekenmodule invult wordt, dan zijn ook de tarieven per opvangsoort en aantal uren per opvangsoort af te lezen. Deze gegevens kunt u ook gebruiken om een proefberekening te maken bij toeslagen.nl

  Gemeentelijke bijdrage

  Ouders/verzorgers die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag betalen een inkomensafhankelijke peuterbijdrage. De gemeente Lopik levert voor deze ouders/verzorgers een bijdrage in de kosten van de peuteropvang. De gemeente bepaalt de bijdrage aan de hand van de kinderopvangtabel van de Belastingdienst.

  Om de bijdrage te bepalen vullen ouders/verzorgers aan Spot4kids een verklaring van geen recht op kinderopvangtoeslag in en sturen hun inkomensgegevens toe. Op basis daarvan wordt het factuurbedrag voor ouders/verzorgers berekent en ontvangt Spot4kids de oudertegemoetkoming van de gemeente Lopik.

BSO

Binnen
De BSO groep is gelegen aan de linkerzijde van basisschool de Nieuwe Wiel op de eerste verdieping. Op de begane grond is de entree en de trap naar de eerste verdieping. Op de eerste verdieping bevindt zich een verkeersruimte waar de toiletten en het BSO lokaal op aansluiten.

In de groepsruimte komen de kinderen uit school bij elkaar voor het drinken en tussendoortje en plannen te maken voor de middag. De kinderen hebben de ruimte om spelletjes te spelen en om te knutselen. In de groepsruimtes kunnen de kinderen spelen in de hiervoor ingerichte hoeken. Elke groep heeft ook een bank waar op gezeten kan worden tijdens het gamen, chillen, Netflix kijken enz.

Buiten
Buiten kunnen de kinderen rennen, huppelen, hinkelen, springen en op andere manieren toegeven aan hun natuurlijke bewegingsdrang. De buitenruimte van de Nieuwe Wiel mag gebruikt worden. Deze buitenruimte is te bereiken door een route te lopen van de BSO via de school naar het buitenspeelterrein van basisschool de Nieuwe Wiel. De kinderen spelen soms buiten zonder toezicht van een pedagogisch medewerker. Indien een ouder toestemming geeft om een kind zonder toezicht buiten te laten spelen worden er duidelijke afspraken gemaakt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich er niet om hoeven te bekommeren dat hun kleren vies worden, wanneer ze buiten spelen. Rennen, uitglijden tijdens voetballen, in de zandbak spelen, hutten bouwen enzovoorts zijn activiteiten waarbij kinderen vies kunnen en mogen worden. Mocht u als ouder hier problemen mee hebben, kunt u uw kind een setje buitenspeelkleding meegeven. Spot4kids kan niet voor eventuele (onherstelbare) schade aan kleding of schoeisel aansprakelijk gesteld worden.

Activiteiten
Rondom school zijn veel leuke en uitdagende speelterreinen. Vaak trekken we er op uit. Dit kan lopend of met de Mini bus naar speeltuinen in de buurt. We zoeken wij naar een goede balans tussen veiligheid en uitdaging. Om uitstapjes buiten loopafstand te kunnen doen, moeten de kinderen vervoerd worden. Dit gebeurt met de Mini bus, Spot4kids bus of auto. Ouders/verzorgers geven via het ouderportaal toestemming voor uitstapjes en het vervoer. Voor afspraken rondom vervoer bij Spot4kids, verwijzen wij u naar het protocol uitstapjes Spot4kids en het protocol vervoer Spot4kids in het ouderportaal.

 • Groepsgrootte

  Bij de inrichting van de groepen houdt Spot4kids rekening met de beroepskracht-kind-ratio (1ratio.nl) en met het aantal m2 binnenspeelruimte dat er voor een kind beschikbaar moet zijn. De beroepskracht-kind-ratio voor kinderen in de leeftijd van 7- 13 jaar is 1 pedagogisch medewerker op 12 kinderen.

  Tijdens de openingstijden van Spot4kids zijn er altijd 2 volwassenen in de school of op het schoolplein aanwezig. De kinderen bij Spot4kids zijn niet gebonden aan één ruimte, hierdoor is het mogelijk er in een ruimte geen pedagogisch medewerker aanwezig is. De pedagogisch medewerkers lopen rond en komen hierbij in alle ruimtes. De groepsruimte is zo ingericht dat kinderen en pedagogisch medewerkers altijd gezien en gehoord kunnen worden door andere kinderen en/of volwassenen. De pedagogisch medewerker zorgt er ook voor dat zij een plek in een ruimte kiest waarbij ze het beste overzicht kan houden. Er wordt goed aangegeven waar iemand zich bevind. Het is niet wenselijk dat pedagogisch medewerkers nooit alleen zijn met kinderen. De pedagogisch medewerker van de BSO kan ook alleen met een groep kinderen op pad gaan. Zij heeft dan een telefoon bij zich en is waar de activiteit het toelaat, in een sociale omgeving aanwezig. Wij doen er alles aan om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren.

 • Vierogen principe

  Omdat de kinderen bij Spot4kids niet gebonden zijn aan één ruimte, is het onmogelijk dat in iedere ruimte een pedagogisch medewerker aanwezig is. Het gaat in tegen ons pedagogisch beleid en beperkt de kinderen in hun vrijheid. De pedagogisch medewerkers lopen wel rond en komen hierbij in alle ruimtes. De pedagogisch medewerkers zorgt er ook voor dat zij een plek in een ruimte kiezen waarbij ze het beste overzicht kan houden. Zo weten zij wie er binnenkomt en weggaat en waar de kinderen heen gaan.

  Er wordt goed aangegeven waar iemand zich bevind. Via de ramen in de ruimtes kun je makkelijk het buitenterrein zien. Het is onmogelijk om te garanderen dat pedagogisch medewerkers nooit alleen zijn met de kinderen. Wel doen wij er alles aan om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren. Elkaar feedback geven over het handelen wordt als ‘normaal’ gezien. Zien we iets dat niet kan, dan zeggen we dit tegen elkaar.

 • Dagindeling

  We hebben verschillende opvangmogelijkheden; een voorschoolse ochtend, een korte middag, een lange middag en een vakantiedag. Bij Spot4kids Nieuwe Wiel is er geen sprake van VSO, deze vind plaats bij Spot4kids Lopik. Hieronder staat een voorbeeld van verschillende opvang momenten. Van de dagindeling kan worden afgeweken bij speciale activiteiten.

  Indeling korte middag:

  • Vanaf 14:30 komen de kinderen uit school. Er staat drinken, fruit en een tussendoortje klaar. De kinderen bepalen in overleg de middagindeling. Vervolgens gaan de kinderen spelen.
  • 16:30 is het snoepjestijd. Alle kinderen kunnen een snoepje komen halen. Dit is ook het moment waarop vriendjes of vriendinnetjes naar huis gaan of opgehaald worden door hun ouders/verzorgers.
  • Om 16:45 komen de kinderen weer terug naar Spot4kids als ze er op uit zijn geweest.
  • Om 17:00 mogen de kinderen nog een appel pakken als ze er trek in hebben.

  Indeling vakantiedag:

  • Tussen 7:00 en 9:30 worden de kinderen gebracht. Tot 08:30 kunnen de kinderen ontbijten. De tafel is gedekt en iedereen is welkom.
  • Het programma voor de dag wordt doorgenomen met de kinderen. Dit zal in vakantie’s vaak in het teken staan van een thema. Naar aanleiding van het dagprogramma worden eet en drinkmomenten aangepast.
  • 16:30 is het snoepjestijd. Alle kinderen kunnen een snoepje komen halen. Dit is ook het moment waarop kinderen opgehaald kunnen worden door hun ouders/verzorgers.
  • Om 17:00 mogen de kinderen nog een appel pakken als ze er trek in hebben.
 • Van school naar Spot4kids en van Spot4kids naar huis

  Kinderen van basisschool De Nieuwe Wiel komen zelfstandig naar het BSO Lokaal. Kinderen van andere basisscholen worden door pedagogisch medewerkers (of een volwassenen in het bezit van een B-Rijbewijs en een verklaring omtrent gedrag, hierna VOG) met de Mini bus, Maxi bus, lopend of met de auto opgehaald van school. Om de veiligheid te waarborgen hanteert Spot4kids het protocol Vervoer.

  Zelfstandig naar huis

  Wanneer ouders/verzorgers in het ouderportaal hebben aangegeven dat hun kind zelfstandig naar huis mag, dan ziet de pedagogisch medewerker erop toe dat het kind op dat tijdstip naar huis gaat. Spot4kids is niet verantwoordelijk voor het vervoer van Spot4kids naar huis. Wanneer er bijzonderheden zijn, zal de pedagogisch medewerker dit communiceren via het ouderportaal of telefonisch contact.

  Ophalen door iemand anders

  Wanneer kinderen door iemand anders, buiten vader en moeder, verzorger, worden opgehaald dan dienen de ouders/verzorgers dit aan de pedagogisch medewerkers te hebben doorgegeven. Wanneer dit niet is doorgegeven neemt de pedagogisch medewerker telefonisch contact op met de ouders/verzorgers.

  Buitenschoolse activiteiten

  Wanneer kinderen buitenschoolse activiteiten hebben, bijvoorbeeld voetbal, hockey of muziekles worden zij hier door de pedagogisch medewerkers (of een volwassenen in het bezit van een B-Rijbewijs en een VOG) met de auto of met de Mini bus naartoe gebracht en eventueel ook weer opgehaald. Ouders/verzorgers dienen de aanvraag hiervoor per mail in te dienen bij de administratie van Spot4kids (administratie@spot4kids.nl). Wanneer de groepsgrootte en planning het toelaat, zullen wij de toekenning van het verzoek via de mail bevestigen. Wanneer ouders/verzorgers in het ouderportaal hebben aangegeven dat een kind alleen naar de activiteit mogen geeft de pedagogisch medewerker aan het kind door wanneer het tijd is om naar de activiteit te gaan. Spot4kids is niet verantwoordelijk voor het vervoer.

 • Mentorschap

  Elke kind heeft zijn eigen mentor. Dit is een van de vaste pedagogisch medewerkers op de groep van het kind. De mentor volgt de ontwikkeling van het kind, is aanspreekpunt voor de ouder en kind en draagt zorg voor het welbevinden van het kind. De ouders/verzorgers worden voor het intakegesprek uitgenodigd door de mentor. In het ouderportaal is ook voor ouders/verzorgers in te zien wie de mentor is van hun kind. De mentor zorgt ervoor dat het nieuwe kind bekend raakt met de groepsregels en afspraken. Bij de BSO worden 2 keer per jaar actief contactmomenten georganiseerd. Ouders kunnen aangeven of ze hier behoefte aan hebben. Naast deze inschrijfmomenten kunnen ouders/verzorgers een gesprek aanvragen wanneer zij hier behoefte aan hebben. Wanneer de mentor zorgen heeft omtrent de ontwikkeling van het kind, zal hij in gesprek gaan met ouders/verzorgers over de zorgen en eventuele verdere stappen ondernemen.