Locatie Lopikerkapel

Spot4kids BSO Lopikerkapel is gevestigd aan het einde van de gang tegenover de ingang aan de rechterkant van basisschool Immanuelschool aan het Kapelsepad 20a, in Lopilerkapel. Op deze locatie bieden we opvang aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

BSO Lopikerkapel is tijdens schoolweken open op maandag, dinsdag en donderdag vanaf het moment dat de school uitgaat tot 18:30. In schoolvakanties is BSO Lopikerkapel open op maandag, dinsdag en donderdag van 7:00 tot 18:30. Ook tijdens studiedagen kunt uw kind bij ons terecht. Tijdens officiële feestdagen is Spot4kids gesloten.

De kinderen die op woensdag en vrijdag gebruik willen maken van de BSO worden opgehaald uit school en naar Spot4kids Lopik gebracht.

Spot4kids heeft aandacht voor kinderen. Dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen vinden wij belangrijk. Kinderen zijn uniek, ieder kind heeft een eigen karakter en ontwikkelt in zijn eigen tempo op zijn eigen manier. Voor elk kind is positieve aandacht en anders zijn mag!

Je mag zijn wie je bent en groeien in je talent”, dat is het motto van de Immanuelschool. Leuk om te zien, ondanks dat school iets heel anders is als BSO, we wel dezelfde visie hebben!

In de groepsruimte komen de kinderen uit school bij elkaar voor het drinken en tussendoortje en plannen te maken voor de middag. De kinderen hebben de ruimte om spelletjes te spelen en om te knutselen. In de groepsruimtes kunnen de kinderen spelen in de hiervoor ingerichte hoeken. Elke groep heeft ook een bank waar op gezeten kan worden tijdens het gamen, chillen, Netflix kijken enz.

Peuteropvang

Peuteropvang

BSO

Buiten
Buiten kunnen de kinderen rennen, huppelen, hinkelen, springen en op andere manieren toegeven aan hun natuurlijke bewegingsdrang. De buitenruimte van de Immanuelschool mag gebruikt worden. Deze buitenruimte is te bereiken door een route te lopen van de BSO via de school naar het buitenspeelterrein van de Immanuelschool. De kinderen spelen soms buiten zonder toezicht van een pedagogisch medewerker. Indien een ouder toestemming geeft om een kind zonder toezicht buiten te laten spelen worden er duidelijke afspraken gemaakt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich er niet om hoeven te bekommeren dat hun kleren vies worden, wanneer ze buiten spelen. Rennen, uitglijden tijdens voetballen, in de zandbak spelen, hutten bouwen enzovoorts zijn activiteiten waarbij kinderen vies kunnen en mogen worden. Mocht u als ouder hier problemen mee hebben, kunt u uw kind een setje buitenspeelkleding meegeven. Spot4kids kan niet voor eventuele (onherstelbare) schade aan kleding of schoeisel aansprakelijk gesteld worden.

Activiteiten
Rondom school zijn veel leuke en uitdagende speelterreinen. Vaak trekken we er op uit. Dit kan lopend naar speeltuinen in de buurt. We zoeken wij naar een goede balans tussen veiligheid en uitdaging. Om uitstapjes buiten loopafstand te kunnen doen, moeten de kinderen vervoerd worden. Dit gebeurt met de Mini bus, Spot4kids bus of auto. Ouders/verzorgers geven via het ouderportaal toestemming voor uitstapjes en het vervoer. Voor afspraken rondom vervoer bij Spot4kids, verwijzen wij u naar het protocol uitstapjes Spot4kids en het protocol vervoer Spot4kids in het ouderportaal.

 • Groepsgrootte

  Bij de inrichting van de groepen houdt Spot4kids rekening met de beroepskracht-kind-ratio (1ratio.nl) en met het aantal m2 binnenspeelruimte dat er voor een kind beschikbaar moet zijn. De beroepskracht-kind-ratio voor kinderen in de leeftijd van 7- 13 jaar is 1 pedagogisch medewerker op 12 kinderen.

  Tijdens de openingstijden van Spot4kids zijn er altijd 2 volwassenen in de school of op het schoolplein aanwezig. De kinderen bij Spot4kids zijn niet gebonden aan één ruimte, hierdoor is het mogelijk er in een ruimte geen pedagogisch medewerker aanwezig is. De pedagogisch medewerkers lopen rond en komen hierbij in alle ruimtes. De groepsruimte is zo ingericht dat kinderen en pedagogisch medewerkers altijd gezien en gehoord kunnen worden door andere kinderen en/of volwassenen. De pedagogisch medewerker zorgt er ook voor dat zij een plek in een ruimte kiest waarbij ze het beste overzicht kan houden. Er wordt goed aangegeven waar iemand zich bevind. Het is niet wenselijk dat pedagogisch medewerkers nooit alleen zijn met kinderen. De pedagogisch medewerker van de BSO kan ook alleen met een groep kinderen op pad gaan. Zij heeft dan een telefoon bij zich en is waar de activiteit het toelaat, in een sociale omgeving aanwezig. Wij doen er alles aan om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren.

 • Vierogen principe

  Omdat de kinderen bij Spot4kids niet gebonden zijn aan één ruimte, is het onmogelijk dat in iedere ruimte een pedagogisch medewerker aanwezig is. Het gaat in tegen ons pedagogisch beleid en beperkt de kinderen in hun vrijheid. De pedagogisch medewerkers lopen wel rond en komen hierbij in alle ruimtes. De pedagogisch medewerkers zorgt er ook voor dat zij een plek in een ruimte kiezen waarbij ze het beste overzicht kan houden. Zo weten zij wie er binnenkomt en weggaat en waar de kinderen heen gaan.

  Er wordt goed aangegeven waar iemand zich bevind. Via de ramen in de ruimtes kun je makkelijk het buitenterrein zien. Het is onmogelijk om te garanderen dat pedagogisch medewerkers nooit alleen zijn met de kinderen. Wel doen wij er alles aan om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren. Elkaar feedback geven over het handelen wordt als ‘normaal’ gezien. Zien we iets dat niet kan, dan zeggen we dit tegen elkaar.

 • Dagindeling

  We hebben verschillende opvangmogelijkheden; een voorschoolse ochtend, een korte middag, een lange middag en een vakantiedag. Bij Spot4kids Lopikerkapel is er geen sprake van VSO, deze vind plaats bij Spot4kids Lopik. Hieronder staat een voorbeeld van verschillende opvang momenten. Van de dagindeling kan worden afgeweken bij speciale activiteiten.

  Indeling korte middag:

  • Vanaf 14:30 komen de kinderen uit school. Er staat drinken, fruit en een tussendoortje klaar. De kinderen bepalen in overleg de middagindeling. Vervolgens gaan de kinderen spelen.
  • 16:30 is het snoepjestijd. Alle kinderen kunnen een snoepje komen halen. Dit is ook het moment waarop vriendjes of vriendinnetjes naar huis gaan of opgehaald worden door hun ouders/verzorgers.
  • Om 16:45 komen de kinderen weer terug naar Spot4kids als ze er op uit zijn geweest.
  • Om 17:00 mogen de kinderen nog een appel pakken als ze er trek in hebben.

  Indeling vakantiedag:

  • Tussen 7:00 en 9:30 worden de kinderen gebracht. Tot 08:30 kunnen de kinderen ontbijten. De tafel is gedekt en iedereen is welkom.
  • Het programma voor de dag wordt doorgenomen met de kinderen. Dit zal in vakantie’s vaak in het teken staan van een thema. Naar aanleiding van het dagprogramma worden eet en drinkmomenten aangepast.
  • 16:30 is het snoepjestijd. Alle kinderen kunnen een snoepje komen halen. Dit is ook het moment waarop kinderen opgehaald kunnen worden door hun ouders/verzorgers.
  • Om 17:00 mogen de kinderen nog een appel pakken als ze er trek in hebben.
 • Van school naar Spot4kids en van Spot4kids naar huis

  Kinderen van basisschool Immanuelschool komen zelfstandig naar het BSO Lokaal. Kinderen van andere basisscholen worden door pedagogisch medewerkers (of een volwassenen in het bezit van een B-Rijbewijs en een verklaring omtrent gedrag, hierna VOG) met de Mini bus, Maxi bus, lopend of met de auto opgehaald van school. Om de veiligheid te waarborgen hanteert Spot4kids het protocol Vervoer.

  Zelfstandig naar huis

  Wanneer ouders/verzorgers in het ouderportaal hebben aangegeven dat hun kind zelfstandig naar huis mag, dan ziet de pedagogisch medewerker erop toe dat het kind op dat tijdstip naar huis gaat. Spot4kids is niet verantwoordelijk voor het vervoer van Spot4kids naar huis. Wanneer er bijzonderheden zijn, zal de pedagogisch medewerker dit communiceren via het ouderportaal of telefonisch contact.

  Ophalen door iemand anders

  Wanneer kinderen door iemand anders, buiten vader en moeder, verzorger, worden opgehaald dan dienen de ouders/verzorgers dit aan de pedagogisch medewerkers te hebben doorgegeven. Wanneer dit niet is doorgegeven neemt de pedagogisch medewerker telefonisch contact op met de ouders/verzorgers.

  Buitenschoolse activiteiten

  Wanneer kinderen buitenschoolse activiteiten hebben, bijvoorbeeld voetbal, hockey of muziekles worden zij hier door de pedagogisch medewerkers (of een volwassenen in het bezit van een B-Rijbewijs en een VOG) met de auto of met de Mini bus naartoe gebracht en eventueel ook weer opgehaald. Ouders/verzorgers dienen de aanvraag hiervoor per mail in te dienen bij de administratie van Spot4kids (administratie@spot4kids.nl). Wanneer de groepsgrootte en planning het toelaat, zullen wij de toekenning van het verzoek via de mail bevestigen. Wanneer ouders/verzorgers in het ouderportaal hebben aangegeven dat een kind alleen naar de activiteit mogen geeft de pedagogisch medewerker aan het kind door wanneer het tijd is om naar de activiteit te gaan. Spot4kids is niet verantwoordelijk voor het vervoer.

 • Mentorschap

  Elke kind heeft zijn eigen mentor. Dit is een van de vaste pedagogisch medewerkers op de groep van het kind. De mentor volgt de ontwikkeling van het kind, is aanspreekpunt voor de ouder en kind en draagt zorg voor het welbevinden van het kind. De ouders/verzorgers worden voor het intakegesprek uitgenodigd door de mentor. In het ouderportaal is ook voor ouders/verzorgers in te zien wie de mentor is van hun kind. De mentor zorgt ervoor dat het nieuwe kind bekend raakt met de groepsregels en afspraken. Bij de BSO worden 2 keer per jaar actief contactmomenten georganiseerd. Ouders kunnen aangeven of ze hier behoefte aan hebben. Naast deze inschrijfmomenten kunnen ouders/verzorgers een gesprek aanvragen wanneer zij hier behoefte aan hebben. Wanneer de mentor zorgen heeft omtrent de ontwikkeling van het kind, zal hij in gesprek gaan met ouders/verzorgers over de zorgen en eventuele verdere stappen ondernemen.