Spot4kids Benschop heeft 2 locaties. De peuteropvang is gevestigd in het Berenhol, de voormalige plek van de peuterspeelzaal en de BSO is gevestigd in het BSO-lokaal van de St. Victorschool. Het is bij beide erg gezellig en nodigt uit om te gaan spelen. Er is verschillend spelmateriaal, een creatieve kast, een auto-tafel en een playmobil-verzameling. Ook is er een keuken en winkeltje en kunnen de poppen verzorgd worden in de poppenhoek. Dagelijks worden er activiteiten georganiseerd waar de kinderen aan mee kunnen doen. 

Bij Spot4kids Benschop zijn de openingstijden als volgt:

Schoolweken Peuteropvang:
Maandag      8:30 – 12:30 
Dinsdag        8:30 – 12:30
Donderdag   8:30 – 12:30
Vrijdag          8:30 – 12:30

Schoolweken VSO en BSO:
Maandag     7:00 – 8:30 (VSO) 14:30 – 18:30 (BSO)
Dinsdag       7:00 – 8:30 (VSO) 14:30 – 18:30 (BSO)
Woensdag   7:00 – 8:30 (VSO)
Donderdag  7:00 – 8:30 (VSO) 14:30 – 18:30 (BSO)
Vrijdag         7:00 – 8:30 (VSO)

Spot4kids is alle schoolweken vanaf 7:00  open voor de VSO en voor de BSO vanaf het moment dat de school uitgaat. In de schoolvakanties is Spot4kids open van 7:00 tot 18:30. De vakantieopvang vindt plaats in Lopik. Ook tijdens studiedagen kunt uw kind bij ons terecht. Wilt u een keer ruilen van dag of extra opvang afnemen, dit is bij ons, Spot4kids geen probleem. Tijdens officiële feestdagen is Spot4kids gesloten.

Spot4kids Benschop heeft dagelijks plek voor 40 kinderen.We halen kinderen op van de volgende scholen: De Eben Haëzerschool en de St. Victorschool. Kinderen die naar school gaan buiten de gemeente Lopik worden bij ons gebracht met het vervoer wat via de gemeente geregeld is.

De kinderen die op woensdag en vrijdag gebruik willen maken van de BSO worden opgehaald uit school en naar Spot4kids Lopik gebracht.

Schoolvakantie’s:
In schoolvakantie’s is Spot4kids Benschop gesloten. Alle kinderen die gebruik willen maken van vakantieopvang zijn welkom bij Spot4kids Lopik.

Wij staan geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang. De gegevens en de inspectierapporten kunt u bekijken door hier te klikken

Ons Team
Bij Spot4kids werken we met vaste mensen op de groep. We vinden het belangrijk dat de kinderen een band op kunnen bouwen met een vaste groepskracht. We werken met 1 pedagogisch medewerker op 8 kinderen. Er is plaats voor maximaal 40 kinderen per middag. Al onze pedagogisch medewerkers beschikken naast de door de GGD gestelde eisen ook nog over veel enthousiasme, positieve energie en het nodige inlevingsvermogen.

Peuteropvang

Aandacht voor uw kind
Bij Spot4kids wordt gewerkt met één visie, één pedagogisch beleid en alle medewerkers werken als één team. Kinderen verdienen de aandacht die zij nodig hebben. Bij Spot4kids werken wij met 1 pedagogisch medewerker op 6 kinderen (wettelijk is toegestaan om 1 pedagogisch medewerker op 8 kinderen in te zetten). Door meer personeel in te zetten op minder kinderen is er meer aandacht voor de kinderen. Er is meer tijd om leuke dingen te doen, activiteiten die bijdrage aan de ontwikkeling maar ook zeker de nieuwsgierigheid van een kind. Door meer aandacht voor de kinderen te creëren, zorg je ervoor dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Een kind wat lekker in zijn vel zit, ontwikkeld zich beter, en kan vol zelfvertrouwen doorgroeien om met 4 jaar de stap naar het basisonderwijs te nemen.

Flexibel
Spot4kids is de meest flexibele kinderopvangorganisatie van de gemeente Lopik. U kunt peuteropvang uitbreiden, met een extra dag in de week, of langer op een vast dag langer opvang af te nemen. U kunt zelf bepalen of u dit wekelijks wilt herhalen of incidenteel extra opvang af wilt nemen. Ruilen of een keer extra is bij ons geen probleem

Ontwikkelingen overheid
Vanuit de overheid is aangeven dat het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang dezelfde kwaliteit moeten bieden, met het oog op een betere afstemming tussen peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en onderwijs. De gemeente Lopik heeft besloten om daarvoor de peuterspeelzalen van Stichting Peuterspeelzalen Lopik over te dragen aan de kinderopvang per 1 januari 2017. Deze harmonisatie heeft ook als gevolg dat werkende ouders die gebruik maken van peuteropvang recht hebben op kinderopvangtoeslag. Ouders gaan, of ze nu werken of niet, dezelfde inkomensafhankelijke ouderbijdrage betalen voor de peuteropvang.

Wat is VVE?
Soms heeft een kind wat extra ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Kinderen met een verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand, krijgen van het consultatiebureau een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie, ofwel een VVE-indicatie.  In de gemeente Lopik krijgt een kind met een VVE-indicatie 5 uur extra per week voorschool aangeboden. Deelname hieraan is voor de ouders gratis, de gemeente vergoedt de kosten.

Kwaliteitseisen VVE
Bij Spot4kids staat kwaliteit van opvang en de borging van kwaliteit voorop. Voor VVE-aanbieders zijn er eisen gesteld om aan deze kwaliteit te kunnen voldoen. Zo dient er gewerkt te worden met een integraal erkend VVE-programma. Spot4kids kiest voor het programma Puk en Ko.  Het programma richt zich op de brede ontwikkeling van peuters. De ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek komen aan bod. Het programma Puk en Ko maakt gebruik van de SLO-doelen (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) en sluit zo naadloos aan op vroegschoolse programma’s. Al onze pedagogisch medewerkers die werken met peuters zijn VVE geschoold.

Pedagogisch medewerkers dienen minimaal geschoold te zijn op PW-3. Het Spot4kids team wordt gevormd door pedagogisch werkers met minimaal de opleiding MBO SPW-3 of gerelateerde voorgaande opleidingen.

Alle VVE-beroepskrachten dienen de Nederlandse taal voldoende te beheersen. Bij Spot4kids wordt hier al aan gewerkt doordat de pedagogisch medewerkers de TINK-training volgen. Met deze training worden de interactievaardigheden en taalvaardigheden verbeterd en verder ontwikkeld.

Om zichtbaar aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van het kind moet gebruik worden gemaakt van een kind volgsysteem. Een goede aansluiting van voor- naar vroegschoolse educatie en vervolgens een vloeiende overgang naar de schoolse situatie vragen om een goede afstemming, vanuit leerplankundig perspectief. Kijkend naar de scholen in Lopik wordt gekozen voor een observatiesysteem wat aansluit bij de kind volgsystemen waar de scholen in Lopik mee werken. Er wordt gerapporteerd hoe de kinderen zich in elke leeftijdsfase ontwikkelen en de pedagogisch medewerkers bespreken dit met ouders. De pedagogisch medewerkers zorgen, in overleg met de ouders, voor een overdracht naar school. Spot4kids hecht veel waarde aan een goede overdracht naar school en geeft de voorkeur aan een persoonlijke overdracht, waar ook ruimte voor gemaakt zal worden in de taakuren van de pedagogisch medewerkers.

Veiligheid en hygiëne
De gemeente stelt eisen aan de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid bij het exploiteren van een kindercentrum. Deze eisen zijn vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Op basis hiervan schrijft de gemeente Lopik ons in bij het Landelijk Register Kinderopvang & Peuterspeelzalen. De brandweer en GGD controleren of wij de voorschriften naleven. De ruimtes waar de kinderen zich begeven, zowel binnen als buiten, voldoen aan alle veiligheidseisen. Er wordt gehandeld conform de richtlijnen die zijn opgesteld om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.  

Voedselveiligheid
Om de hygiëne en voedselveiligheid te waarborgen volgen wij de hygiënecode; dit houdt o.a. in dat voordat we gaan eten en drinken iedereen zijn handen wast, we een datum noteren op producten die open gemaakt worden en dat kort houdbare spullen in de koelkast bewaard worden.

Nog meer informatie? Dan kunt u, uw vraag mailen naar administratie@spot4kids.nl

BSO

Om 14:30 is de St. Victorschool uit. De kinderen van de St. Victorschool gaan vanuit de klas rechtstreeks naar het BSO-lokaal. De pedagogisch werker van Spot4kids wacht de kinderen van groep 1/2 op in de gang. Om 14:40 staan we op het schoolplein van de Eben Haëzerschool om de kinderen op te halen. Met elkaar lopen we naar Spot4kids toe.

De jassen en tassen worden opgeruimd en iedereen gaat aan tafel. Met elkaar eten we crackers en drinken we limonade, water of thee. De plannen voor de middag worden doorgenomen. Er is aandacht voor ieder kind. De kinderen maken zelf een keuze wat ze gaan doen; knutselen, bouwen, spelen of een spelletje doen. Ook kan er naar buiten gegaan worden om te spelen op het schoolplein, in de speeltuin of gaan we met elkaar naar het park.

Rond 16:00 eten we fruit en maken we een planning voor de rest van de middag. Wat gaan we nog doen, wie wil er nog mee naar buiten of kijken we even televisie…..elke dag is anders.

Rond 16:30 worden de vriendjes of vriendinnetjes weer opgehaald. Ook is het snoepjestijd; alle kinderen mogen een snoepje. Vanaf 16:45 worden de eerste kinderen weer opgehaald. Om 18:30 sluit Spot4kids Benschop.

Tarieven
Onze tarieven zijn inclusief drinken, tussendoortjes en een broodmaaltijd op woensdag. Dit geldt ook voor de VSO en in schoolvakanties. Alle activiteiten en uitstapjes zijn inbegrepen. 

 

VSO

De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 en totdat de kinderen in de klas gebracht worden. De kinderen kunnen, indien gewenst ontbijten. Er is gevarieerd broodbeleg en ook de pedagogisch werker eet gezellig een broodje mee. Ondanks dat het nog vroeg is, kan er al lekker gespeeld of geknutseld worden, onze ervaring leert dat er ’s ochtend veel creatieve ideeën opborrelen ; ). Als het tijd is om naar de klas te gaan, worden de kinderen van de St. Victorschool in de klas gebracht en de kinderen van de Eben Haezerschool trekken eerst hun jas aan, en vertrekken met tas naar school. Eet en drinkspullen worden opgeborgen in de mandjes of in de koelkast en uw kind wordt in de klas gebracht. De juf of meester begroeten, nog even zwaaien en dan kan de les beginnen.