Spot4kids Benschop heeft 2 locaties. De peuteropvang is gevestigd in het Berenhol, de voormalige plek van de peuterspeelzaal en de BSO is gevestigd in het BSO-lokaal van de St. Victorschool. Het is bij beide erg gezellig en nodigt uit om te gaan spelen. Er is verschillend spelmateriaal, een creatieve kast, een auto-tafel en een playmobil-verzameling. Ook is er een keuken en winkeltje en kunnen de poppen verzorgd worden in de poppenhoek. Dagelijks worden er activiteiten georganiseerd waar de kinderen aan mee kunnen doen. 

Bij Spot4kids Benschop zijn de openingstijden als volgt:

Schoolweken Peuteropvang:
Maandag      8:30 – 12:30 
Dinsdag        8:30 – 12:30
Donderdag   8:30 – 12:30
Vrijdag          8:30 – 12:30

Schoolweken VSO en BSO:
Maandag     7:00 – 8:30 (VSO) 14:30 – 18:30 (BSO)
Dinsdag       7:00 – 8:30 (VSO) 14:30 – 18:30 (BSO)
Woensdag   7:00 – 8:30 (VSO)
Donderdag  7:00 – 8:30 (VSO) 14:30 – 18:30 (BSO)
Vrijdag         7:00 – 8:30 (VSO)

Spot4kids is alle schoolweken vanaf 7:00  open voor de VSO en voor de BSO vanaf het moment dat de school uitgaat. In de schoolvakanties is Spot4kids open van 7:00 tot 18:30. De vakantieopvang vindt plaats in Lopik. Ook tijdens studiedagen kunt uw kind bij ons terecht. Wilt u een keer ruilen van dag of extra opvang afnemen, dit is bij ons, Spot4kids geen probleem. Tijdens officiële feestdagen is Spot4kids gesloten.

Spot4kids Benschop heeft dagelijks plek voor 40 kinderen.We halen kinderen op van de volgende scholen: De Eben Haëzerschool en de St. Victorschool. Kinderen die naar school gaan buiten de gemeente Lopik worden bij ons gebracht met het vervoer wat via de gemeente geregeld is.

De kinderen die op woensdag en vrijdag gebruik willen maken van de BSO worden opgehaald uit school en naar Spot4kids Lopik gebracht.

Schoolvakantie’s:
In schoolvakantie’s is Spot4kids Benschop gesloten. Alle kinderen die gebruik willen maken van vakantieopvang zijn welkom bij Spot4kids Lopik.

Wij staan geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang. De gegevens en de inspectierapporten kunt u bekijken door hier te klikken

Ons Team
Bij Spot4kids werken we met vaste mensen op de groep. We vinden het belangrijk dat de kinderen een band op kunnen bouwen met een vaste groepskracht. We werken met 1 pedagogisch medewerker op 8 kinderen. Er is plaats voor maximaal 40 kinderen per middag. Al onze pedagogisch medewerkers beschikken naast de door de GGD gestelde eisen ook nog over veel enthousiasme, positieve energie en het nodige inlevingsvermogen.

Peuteropvang

Aandacht voor uw kind
Bij Spot4kids wordt gewerkt met één visie, één pedagogisch beleid en alle medewerkers werken als één team. Kinderen verdienen de aandacht die zij nodig hebben. Bij Spot4kids werken wij met 1 pedagogisch medewerker op 6 kinderen (wettelijk is toegestaan om 1 pedagogisch medewerker op 8 kinderen in te zetten). Door meer personeel in te zetten op minder kinderen is er meer aandacht voor de kinderen. Er is meer tijd om leuke dingen te doen, activiteiten die bijdrage aan de ontwikkeling maar ook zeker de nieuwsgierigheid van een kind. Door meer aandacht voor de kinderen te creëren, zorg je ervoor dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Een kind wat lekker in zijn vel zit, ontwikkeld zich beter, en kan vol zelfvertrouwen doorgroeien om met 4 jaar de stap naar het basisonderwijs te nemen.

 • Flexibel

  Spot4kids is de meest flexibele kinderopvangorganisatie van de gemeente Lopik. U kunt in de ouderapp een ruiling aanvragen. Dit mag, 14 dagen voor en 14 dagen na, de te ruilen dag. Hoe eerder u een ruiling aanvraagt, hoe groter de kans is dat er een plekje vrij komt voor uw kind. U kunt ook een extra dag opvang aanvragen, deze betaald u op de volgende factuur.

 • Ontwikkelingen overheid

  Vanuit de overheid is aangeven dat het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang dezelfde kwaliteit moeten bieden, met het oog op een betere afstemming tussen peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en onderwijs. De gemeente Lopik heeft besloten om daarvoor de peuterspeelzalen van Stichting Peuterspeelzalen Lopik over te dragen aan de kinderopvang per 1 januari 2017. Deze harmonisatie heeft ook als gevolg dat werkende ouders die gebruik maken van peuteropvang recht hebben op kinderopvangtoeslag. Ouders gaan, of ze nu werken of niet, dezelfde inkomensafhankelijke ouderbijdrage betalen voor de peuteropvang.

 • Wat is VE?

  Soms heeft een kind wat extra ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Kinderen met een verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand, krijgen van het consultatiebureau een indicatie voor Voorschoolse Educatie, ofwel een VE-indicatie. In de gemeente Lopik krijgt een kind met een VE-indicatie 8 uur extra per week voorschool aangeboden. Deelname hieraan is voor de ouders gratis, de gemeente vergoedt de kosten.

  Kwaliteitseisen VE
  Bij Spot4kids staat kwaliteit van opvang en de borging van kwaliteit voorop. Voor VE-aanbieders zijn er eisen gesteld om aan deze kwaliteit te kunnen voldoen. Zo dient er gewerkt te worden met een integraal erkend VE-programma. Spot4kids kiest voor het programma Uk en Puk. Het programma richt zich op de brede ontwikkeling van peuters. De ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek komen aan bod. Het programma Uk en Puk maakt gebruik van de SLO-doelen (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) en sluit zo naadloos aan op vroegschoolse programma’s. Al onze pedagogisch medewerkers die werken met peuters zijn VE geschoold.

  Pedagogisch medewerkers dienen minimaal geschoold te zijn op PW-3. Het Spot4kids team wordt gevormd door pedagogisch werkers met minimaal de opleiding MBO SPW-3 of gerelateerde voorgaande opleidingen.

  Alle VE-beroepskrachten dienen de Nederlandse taal voldoende te beheersen. Bij Spot4kids wordt hier al aan gewerkt doordat de pedagogisch medewerkers de TINK-training volgen. Met deze training worden de interactievaardigheden en taalvaardigheden verbeterd en verder ontwikkeld. Daarnaast voldoen de medewerkers aan taalniveau 3F op de onderdelen: mondelinge taalvaardigheid, luisteren en lezen.

  Om zichtbaar aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van het kind moet gebruik worden gemaakt van een kind volgsysteem. Een goede aansluiting van voor- naar vroegschoolse educatie en vervolgens een vloeiende overgang naar de schoolse situatie vragen om een goede afstemming, vanuit leerplankundig perspectief. Kijkend naar de scholen in Lopik wordt gekozen voor een observatiesysteem wat aansluit bij de kind volgsystemen waar de scholen in Lopik mee werken. Er wordt gerapporteerd hoe de kinderen zich in elke leeftijdsfase ontwikkelen en de pedagogisch medewerkers bespreken dit met ouders. De pedagogisch medewerkers zorgen, in overleg met de ouders, voor een overdracht naar school. Spot4kids hecht veel waarde aan een goede overdracht naar school en geeft de voorkeur aan een persoonlijke overdracht, waar ook ruimte voor gemaakt zal worden in de taakuren van de pedagogisch medewerkers.

 • Veiligheid en hygiëne

  De gemeente stelt eisen aan de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid bij het exploiteren van een kindercentrum. Deze eisen zijn vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Op basis hiervan schrijft de gemeente Lopik ons in bij het Landelijk Register Kinderopvang & Peuterspeelzalen. De brandweer en GGD controleren of wij de voorschriften naleven. De ruimtes waar de kinderen zich begeven, zowel binnen als buiten, voldoen aan alle veiligheidseisen. Er wordt gehandeld conform de richtlijnen die zijn opgesteld om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.  

 • Voedselveiligheid

  Om de hygiëne en voedselveiligheid te waarborgen volgen wij de hygiënecode; dit houdt o.a. in dat voordat we gaan eten en drinken iedereen zijn handen wast, we een datum noteren op producten die open gemaakt worden en dat kort houdbare spullen in de koelkast bewaard worden.

BSO

Terwijl u nog aan het werk bent, brengt uw kind de tijd uit school bij ons door. De tijd die kinderen bij Spot4kids doorbrengen is vrije tijd. Spelen en plezier beleven vinden wij belangrijk. Samen met de kinderen bepalen we wat we gaan doen.

Om 14:30 is de St. Victorschool uit. De kinderen van de St. Victorschool gaan vanuit de klas rechtstreeks naar het BSO-lokaal. De pedagogisch werker van Spot4kids wacht de kinderen van groep 1/2 op in de gang. Om 14:40 staan we op het schoolplein van de Eben Haëzerschool om de kinderen op te halen. Met elkaar lopen we naar Spot4kids toe.

De jassen en tassen worden opgeruimd en iedereen gaat aan tafel. Met elkaar eten we crackers en drinken we limonade, water of thee. De plannen voor de middag worden doorgenomen. Er is aandacht voor ieder kind. De kinderen maken zelf een keuze wat ze gaan doen; knutselen, bouwen, spelen of een spelletje doen. Ook kan er naar buiten gegaan worden om te spelen op het schoolplein, in de speeltuin of gaan we met elkaar naar het park.

Rond 16:00 eten we fruit en maken we een planning voor de rest van de middag. Wat gaan we nog doen, wie wil er nog mee naar buiten of kijken we even televisie…..elke dag is anders.

Rond 16:30 worden de vriendjes of vriendinnetjes weer opgehaald. Ook is het snoepjestijd; alle kinderen mogen een snoepje. Vanaf 16:45 worden de eerste kinderen weer opgehaald. Om 18:30 sluit Spot4kids Benschop.

Tarieven
Onze tarieven zijn inclusief drinken, tussendoortjes en een broodmaaltijd op woensdag. Dit geldt ook voor de VSO en in schoolvakanties. Alle activiteiten en uitstapjes zijn inbegrepen. 

 

 • Groepsruimte en groepsgrootte

  De groepsruimtes zijn o.a. ingericht zodat je kunt knutselen, met de auto’s op het kleed kunt spelen, de poppen verzorgen, of spelen in het winkeltje. Ook kun je spelen met de playmobil, een spelletje spelen, met een boekje op de bank, maar ook een dvd kijken of spelen op de Wii. Voor de piraten, ridders, prinsen en prinsessen staat de verkleedklerenkist klaar.

  We beschikken over een ruim buitenterrein waar je kunt fietsen, skeeleren, met de knikkers of met het stoepkrijt kunt spelen. Op loopafstand is er een speeltuin en een voetbalplein. Zodra het kan gaan we lekker naar buiten, picknicken, kastanjes zoeken, in de modder banjeren, spelen met water of een buitenspel doen.

  Voor een goede gezondheid is voldoende beweging noodzakelijk. Dit proberen wij zoveel mogelijk te stimuleren.  Buiten kunnen de kinderen rennen, fietsen en op allerlei andere manieren wordt tegemoet gekomen aan hun natuurlijke bewegingsdrang. Onnodige zitsituaties worden zoveel mogelijk vermeden. Ook de binnenruimtes zijn zo ingericht dat bewegen gestimuleerd wordt. Er is een gymzaal waar we dagelijks gebruik van kunnen maken. De inrichting van de buitenterreinen heeft een goede balans tussen veiligheid en uitdaging. Wij zijn van mening dat kinderen, die de BSO bezoeken, afhankelijk van hun leeftijd en persoonlijke ontwikkeling, zelf in staat zijn mogelijke gevaren te leren kennen. Zo leren zij ook op de BSO de risico’s van de buitenwereld in schatten. Bij de BSO zullen we daar waar het maar enigszins kan de kinderen stimuleren buiten te spelen. De buitenruimte is erg groot en omheind met een hekwerk. Buiten het schoolplein zijn er veel sloten in de buurt. Er worden met de kinderen die zonder toezicht buiten mogen spelen duidelijke afspraken gemaakt over de sloten en de gevaren die hierbij horen. Er zal altijd een pedagogisch werker toezicht houden op de kinderen die nog niet zonder toezicht buiten mogen spelen.

  Groepsgrootte
  Spot4kids Benschop is geschikt voor 2 groepen kinderen. Wij maken onderscheid tussen de jongere kinderen en de oudere kinderen.

 • Vierogen principe

  Omdat de kinderen bij Spot4kids niet gebonden zijn aan één ruimte, is het onmogelijk dat in iedere ruimte een pedagogisch medewerker aanwezig is. Het gaat in tegen ons pedagogisch beleid en beperkt de kinderen in hun vrijheid. De pedagogisch medewerkers lopen wel rond en komen hierbij in alle ruimtes. De pedagogisch medewerkers zorgt er ook voor dat zij een plek in een ruimte kiezen waarbij ze het beste overzicht kan houden. Zo weten zij wie er binnenkomt en weggaat en waar de kinderen heen gaan.

  Er wordt goed aangegeven waar iemand zich bevind. Via de ramen in de ruimtes kun je makkelijk het buitenterrein zien. Het is onmogelijk om te garanderen dat pedagogisch medewerkers nooit alleen zijn met de kinderen. Wel doen wij er alles aan om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren. Elkaar feedback geven over het handelen wordt als ‘normaal’ gezien. Zien we iets dat niet kan, dan zeggen we dit tegen elkaar.

 • Dagindeling

  We hebben 3 soorten dagindeling; een korte middag, een lange middag en een vakantiedag. Hoe een (mid)dag verloopt hangt af van verschillende factoren en zal elke keer weer anders zijn. Wij kiezen ervoor om de eet en drinkmomenten rond een vasttijdstip in te delen. Het gebeurt vaak dat we deze (mid)dagindeling volgen. Door activiteiten kan hiervan afgeweken worden.

  Indeling korte middag:
  Tussen 14:15 en 14:45 komen de kinderen uit school. Er staat drinken en een tussendoortje klaar. De kinderen bepalen in overleg de middagindeling.

  Tussen 15:45 en 16:15 is er voor de kinderen gelegenheid om fruit te eten. Dit kan aan de tafel, waar een pedagogisch werker het fruit schilt en uitdeelt maar dit kan ook een appel zijn die van de fruitschaal gepakt wordt.

  Om 16:45 is het snoepjestijd. Alle kinderen kunnen een snoepje komen halen. Dit is ook het moment waarop vriendjes of vriendinnetjes naar huis gaan of opgehaald worden door hun ouders/verzorgers.

  Indeling lange middag: (zal plaatsvinden bij Spot4kids Lopik)

  Op woensdagmiddag komen de kinderen tussen 12:15 en 12:30 uit school. We lunchen met elkaar en we bespreken met elkaar wat de plannen voor de middag zijn.

  Tussen 14:15 en 14:30 staat er drinken en een tussendoortje klaar. De kinderen bepalen in overleg de middagindeling.

  Tussen 15:45 en 16:15 is er voor de kinderen gelegenheid om fruit te eten. Dit kan aan de tafel, waar een pedagogisch werker het fruit schilt en uitdeelt maar dit kan ook een appel zijn die van de fruitschaal gepakt wordt.

  Om 16:45 is het snoepjestijd. Alle kinderen kunnen een snoepje komen halen. Dit is ook het moment waarop vriendjes of vriendinnetjes naar huis gaan of opgehaald worden door hun ouders/verzorgers.

  Indeling vakantiedag: (zal plaatsvinden bij Spot4kids Lopik)

  Tussen 8:00 en 9:30 worden de kinderen gebracht. Tot 08:30 kunnen de kinderen ontbijten bij ons. De tafel is gedekt en iedereen is welkom.

  Tussen 10:00 en 10:30 gaan we met elkaar aan tafel. We eten een tussendoortje met elkaar. Ook worden er activiteiten besproken die de kinderen kunnen gaan doen.

  We lunchen met elkaar tussen 12:00 en 13:00 en we bespreken met elkaar wat de plannen voor de middag zijn.

  Zo rond 15:00 gaan we nog een keer met elkaar rond de tafel zitten. Er staat drinken en een tussendoortje klaar. De kinderen bepalen in overleg de middagindeling.

  Om 16:45 is het snoepjestijd. Alle kinderen kunnen een snoepje komen halen.

 • Van school naar Spot4kids en van Spot4kids naar huis

  Kinderen worden door pedagogisch werkers van school gehaald. Wanneer kinderen zelfstandig vanuit school naar de BSO mogen, is dit door de ouders/verzorgers aangegeven op het Spot4kidsformulier. Zolang ouders/verzorgers dit niet hebben aangegeven wordt het kind door  pedagogisch werkers (of een volwassenen in het bezit van een B-Rijbewijs en een V.O.G met de auto) opgehaald.

  Wij hanteren geen strikte haal- en brengtijden op de BSO. Alleen vragen we ouders/verzorgers wel of zij er rekening mee willen houden, dat zij met name op de korte middag, pas na het snoepjestijd (16:45) willen komen. Wanneer het kind eerder wordt opgehaald, is het in de meeste gevallen nog niet uitgespeeld.

  Wanneer de ouders/verzorgers het kind ophalen spreken wij met de ouders kort de middag door. Bijzonderheden worden verteld en de ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over de middag. Wanneer ouders/verzorgers op de zelfstandigheidslijst hebben aangegeven dat hun kind zelfstandig naar huis mag, dan ziet de pedagogisch werker erop toe dat het kind op dat tijdstip naar huis gaat. Spot4kids is niet verantwoordelijk voor de rit van Spot4kids naar huis. Er is geen overdracht naar de ouders toe indien er geen bijzonderheden zijn. Bij vragen of twijfel kunnen wij of de ouders/verzorgers nog even telefonisch overdragen. Wanneer kinderen door iemand anders, buiten vader en moeder, verzorger, worden opgehaald dan dienen de ouders/verzorgers dit aan de pedagogisch werkers te hebben doorgegeven. Wanneer het niet is doorgegeven neemt de pedagogisch werker telefonisch contact op met de ouders/verzorgers. De overdracht zal dan plaats vinden met degene die het kind bij ons op komt halen.

  Buitenschoolse activiteiten
  Wanneer kinderen buitenschoolse activiteiten hebben, bijvoorbeeld voetbal, hockey of muziekles worden zij door de pedagogisch werkers (of een volwassenen in het bezit van een B-Rijbewijs en een V.O.G) hier naar toe gebracht met de auto en eventueel ook weer opgehaald als hier de mogelijkheid voor is. Wanneer ouders/verzorgers op het Spot4kids-formulier hebben aangegeven dat een kind alleen naar de activiteit mogen geeft de pedagogisch werker aan het kind door wanneer het tijd is om naar de activiteit te gaan.

 • Tarieven

  Onze tarieven zijn inclusief drinken, tussendoortjes en een broodmaaltijd op woensdag. Dit geldt ook voor de VSO en in schoolvakanties. Alle activiteiten en uitstapjes zijn inbegrepen. 

VSO

De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 en totdat de kinderen in de klas gebracht worden. De kinderen kunnen, indien gewenst ontbijten. Er is gevarieerd broodbeleg en ook de pedagogisch werker eet gezellig een broodje mee. Ondanks dat het nog vroeg is, kan er al lekker gespeeld of geknutseld worden, onze ervaring leert dat er ’s ochtend veel creatieve ideeën opborrelen ; ). Als het tijd is om naar de klas te gaan, worden de kinderen van de St. Victorschool in de klas gebracht en de kinderen van de Eben Haezerschool trekken eerst hun jas aan, en vertrekken met tas naar school. Eet en drinkspullen worden opgeborgen in de mandjes of in de koelkast en uw kind wordt in de klas gebracht. De juf of meester begroeten, nog even zwaaien en dan kan de les beginnen.