Aan de Rolafweg Zuid 7 in Lopik hebben wij een locatie voor kinderen vanaf 6 jaar; BinnensteBuiten. Deze locatie kenmerkt zich door de vele buitenspeelmogelijkheden op het terrein zelf en in de omgeving. We gebruiken het gebouw en het terrein van de Scouting. Er is een plein met picknicktafels, er is een grasveld en zelfs een kampvuurkuil. Het terrein van de Scouting wordt omringd door een sloot, hierdoor maken we kinderen afspraken over het buitenspelen. Op loopafstand is het sportcomplex van de gemeente Lopik en de Uiterwaarden van de Lek te bereiken.

Buitenschoolse opvang

De openingstijden van BSO Spot4kids zijn zoveel mogelijk afgestemd op de werktijden van de ouders/verzorgers en op de schooltijden van de kinderen die de BSO bezoeken. Wij bieden verschillende pakketten aan. Op onze website bij de tarieven kunt u een proefberekening maken en de verschillende pakketten vergelijken.

 • U kunt voorschoolse opvang afnemen vanaf 7:00 uur tot de starttijd van de basisschool. De VSO vindt plaats bij de locatie aan de Lopikerweg Oost.
 • U kunt buitenschoolse opvang afnemen vanaf de eindtijd van de basisschool tot 18:30 uur.
 • In vakanties en op studiedagen zijn we geopend van 7:00 tot 18:30.

Spot4kids BinnensteBuiten is geopend op maandag, dinsdag en donderdag vanaf de eindtijd van de basisschool tot 18:30 uur. In schoolvakanties is Spot4kids BinnensteBuiten is geopend op maandag, dinsdag en donderdag vanaf de 7:00 tot 18:30 uur.

Als gevolg van studiedagen of andere activiteiten kunnen de scholen soms afwijken van hun normale rooster, met als gevolg dat de schooldag eerder eindigt of zelfs helemaal komt te vervallen. Als u opvang wenst op een afwijkende tijd kunt u dit bij ons aanvragen in het ouderportaal. In het ouderportaal kunt u bij de agenda zien of de opvang bij Spot4kids BinnensteBuiten, Rolafweg Zuid 7 is of dat de opvang plaatsvind bij Spot4kids Lopik Oost, Lopikerweg Oost 5).

Spot4kids is gesloten op nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag, 5 mei (om de vijf jaar), Hemelvaart, Pinksteren en 1ste en 2de kerstdag. Wij sluiten op 24 en 31 december om 17.00 uur.

 • Groepsruimte

  Binnen

  Bij BSO BinnensteBuiten maken we gebruik van het scoutinggebouw. Bij binnenkomst kom via de hal/entree uit in de in de grote zaal. De grote zaal deze wordt als groepsruimte gebruikt voor de groep Zwart. Via de grote zaal zijn de keuken en de toiletten te bereiken. Ook sluit de groepsruimte van de groter zaal aan op de kleine groepsruimte, deze groepsruimte wordt gebruikt voor de groep Wit.

  In de groepsruimte komen de kinderen uit school bij elkaar voor het drinken en tussendoortje en plannen te maken voor de middag. De kinderen hebben de ruimte om spelletjes te spelen en om te knutselen. In de groepsruimtes kunnen de kinderen spelen in de hiervoor ingerichte hoeken.

  Buiten

  Buiten kunnen de kinderen rennen, huppelen, hinkelen, springen en op andere manieren toegeven aan hun natuurlijke bewegingsdrang. De buitenruimte van de BinnensteBuiten mag gebruikt worden. Als kinderen het gebouw uitgaan staan ze gelijk op het  betegelde buitenspeelgedeelte. Ook is er een grasveld, gescheiden door een rijpad. De afspraak is dat de kinderen alleen aan de linkerzijde het grasveld gebruiken en niet zonder toestemming over het rijpad naar de rechterzijde gaan. Dit omdat de rechterzijde direct grenst aan een slootje. De kinderen spelen soms buiten zonder of met toezicht van een pedagogisch medewerker. Indien een ouder toestemming geeft om een kind zonder toezicht buiten te laten spelen worden er duidelijke afspraken gemaakt.

  Activiteiten

  Het BSO terrein biedt vele mogelijkheden voor activiteiten. Ook zijn de voetbalvelden, de tennisbaan en het beachvolleybalveld goed lopend te bereiken. De Uiterwaarden van de Lek zijn ook op loopafstand. We zoeken naar een goede balans tussen veiligheid en uitdaging.

  Om uitstapjes buiten loopafstand te kunnen doen, moeten de kinderen vervoerd worden. Dit gebeurt met de Mini bus, Spot4kids bus of auto. Ouders/verzorgers geven via het ouderportaal toestemming voor uitstapjes en het vervoer. Voor afspraken rondom uitstapjes en vervoer bij Spot4kids, verwijzen wij u naar het protocol uitstapjes Spot4kids en het protocol vervoer Spot4kids in het ouderportaal.

 • Groepsgrootte

  BSO BinnensteBuiten bestaat uit 2 basisgroepen en biedt maximaal plaats aan 36 kinderen, als hier kinderen zijn onder de 7 jaar zorgen we ervoor dat het kindaantal kloppend is met de beroepskracht-kind-ratio. De grote groep (Zwart) biedt plaats aan 24 kinderen en de kleine groep (Wit) aan 12 kinderen.

  Spot4kids houdt rekening met de beroepskracht-kind-ratio (1ratio.nl) en met het aantal m2 binnenspeelruimte dat er voor een kind beschikbaar moet zijn. De beroepskracht-kind-ratio voor kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar is 1 pedagogisch medewerker op 10 kinderen. De beroepskracht-kind-ratio voor kinderen in de leeftijd van 7- 13 jaar is 1 pedagogisch medewerker op 12 kinderen. Voor elk BSO kind is minimaal 3,5m2 binnenspeelruimte beschikbaar, deze verplichting vloeit voort uit het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

 • Dagindeling

  We hebben verschillende opvangmogelijkheden; een voorschoolse ochtend, een korte middag, een lange middag en een vakantiedag. Bij Spot4kids BinnensteBuiten is er geen sprake van VSO, deze vind plaats bij Spot4kids Lopik Oost. Hieronder staat een voorbeeld van verschillende opvang momenten. Van de dagindeling kan worden afgeweken bij speciale activiteiten.

  Indeling korte middag:

  • Vanaf 14:30 komen de kinderen uit school. Er staat drinken, fruit en een tussendoortje klaar. De kinderen bepalen in overleg de middagindeling. Vervolgens gaan de kinderen spelen.
  • 16:30 is het snoepjestijd. Alle kinderen kunnen een snoepje komen halen. Dit is ook het moment waarop vriendjes of vriendinnetjes naar huis gaan of opgehaald worden door hun ouders/verzorgers.
  • Om 16:45 komen de kinderen weer terug naar Spot4kids als ze er op uit zijn geweest.
  • Om 17:00 mogen de kinderen nog een appel pakken als ze er trek in hebben.

  Indeling vakantiedag:

  • Tussen 7:00 en 9:30 worden de kinderen gebracht. Tot 08:30 kunnen de kinderen ontbijten. De tafel is gedekt en iedereen is welkom.
  • Het programma voor de dag wordt doorgenomen met de kinderen. Dit zal in vakantie’s vaak in het teken staan van een thema. Naar aanleiding van het dagprogramma worden eet en drinkmomenten aangepast.
  • 16:30 is het snoepjestijd. Alle kinderen kunnen een snoepje komen halen. Dit is ook het moment waarop kinderen opgehaald kunnen worden door hun ouders/verzorgers.
  • Om 17:00 mogen de kinderen nog een appel pakken als ze er trek in hebben.
 • Van school naar Spot4kids en van Spot4kids naar huis

  Kinderen worden door pedagogisch medewerkers (of een volwassenen in het bezit van een B-Rijbewijs en een verklaring omtrent gedrag, hierna VOG) met de Mini bus, Maxi bus, lopend of met de auto opgehaald van school. Om de veiligheid te waarborgen hanteert Spot4kids het protocol Vervoer.

  Zelfstandig naar huis

  Wanneer ouders/verzorgers in het ouderportaal hebben aangegeven dat hun kind zelfstandig naar huis mag, dan ziet de pedagogisch medewerker erop toe dat het kind op dat tijdstip naar huis gaat. Spot4kids is niet verantwoordelijk voor het vervoer van Spot4kids naar huis. Wanneer er bijzonderheden zijn, zal de pedagogisch medewerker dit communiceren via het ouderportaal of telefonisch contact.

  Ophalen door iemand anders

  Wanneer kinderen door iemand anders, buiten vader en moeder, verzorger, worden opgehaald dan dienen de ouders/verzorgers dit aan de pedagogisch medewerkers te hebben doorgegeven. Wanneer dit niet is doorgegeven neemt de pedagogisch medewerker telefonisch contact op met de ouders/verzorgers.

  Buitenschoolse activiteiten

  Wanneer kinderen buitenschoolse activiteiten hebben, bijvoorbeeld voetbal, hockey of muziekles kan het zijn dat kinderen door iemand anders dan ouders/verzorgers worden opgehaald. Ouders/verzorgers geven hier voor toestemming in het ouderportaal. Wanneer ouders/verzorgers in het ouderportaal hebben aangegeven dat een kind alleen naar de activiteit mogen geeft de pedagogisch medewerker aan het kind door wanneer het tijd is om naar de activiteit te gaan. Spot4kids is niet verantwoordelijk voor het vervoer.

 • Mentor

  Elke kind heeft zijn eigen mentor. Dit is een van de vaste pedagogisch medewerkers op de groep van het kind. De mentor volgt de ontwikkeling van het kind, is aanspreekpunt voor de ouder en kind en draagt zorg voor het welbevinden van het kind. De ouders/verzorgers worden voor het intakegesprek uitgenodigd door de mentor. In het ouderportaal is ook voor ouders/verzorgers in te zien wie de mentor is van hun kind. De mentor zorgt ervoor dat het nieuwe kind bekend raakt met de groepsregels en afspraken. Bij de BSO worden 2 keer per jaar actief contactmomenten georganiseerd. Ouders kunnen aangeven of ze hier behoefte aan hebben. Naast deze inschrijfmomenten kunnen ouders/verzorgers een gesprek aanvragen wanneer zij hier behoefte aan hebben. Wanneer de mentor zorgen heeft omtrent de ontwikkeling van het kind, zal hij in gesprek gaan met ouders/verzorgers over de zorgen en eventuele verdere stappen ondernemen.

 • Sport en bewegen

  Omdat bij de oudere kinderen grote behoefte is aan competitieve activiteiten, biedt Spot4kids deze aan. Hierbij wordt vaak gekozen voor sportieve activiteiten, waarbij veel beweging komt kijken. Bewegen op de BSO is goed voor de gezondheid. Kinderen leren spelenderwijs nieuwe technische vaardigheden, samenwerken, grenzen verleggen, omgaan met regels, omgaan met winst en verlies, respect en sportief gedrag. Dit stimuleert de weerbaarheid, het zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Het maakt de BSO leuker, kinderen ontdekken het plezier van sporten en spelen en bouwen positieve relaties op met elkaar, waardoor een hecht groepsgevoel ontstaat. Zij ontdekken de mogelijkheden van hun eigen lichaam. Op groep Binnenstebuiten is voor sport en bewegen voldoende mogelijkheid en ruimte.

 • Kinderopvangtoeslag en tarieven

  Kinderopvangtoeslag

  Kunt u vanwege uw werk niet op de kinderen passen en hebt u daarom kinderopvang nodig? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit is een bijdrage in de kosten van de opvang.

  U kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor uw eigen kinderen, de kinderen van uw toeslagpartner, pleegkinderen en adoptiekinderen.

  U moet ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U en het kind wonen op hetzelfde adres en staan op dit adres ingeschreven bij de gemeente

  U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor een kind dat op uw adres ingeschreven staat.

  1. U onderhoudt het kind in belangrijke mate

  Dat is meestal zo als u voor het kind kinderbijslag ontvangt. Of een pleegouderbijdrage voor uw adoptie- of pleegkind. Als dat niet zo is, moet u kunnen aantonen dat u het kind in belangrijke mate onderhoudt. Dat is zo als u per kwartaal minimaal € 494 bijdraagt aan het levensonderhoud van het kind, zoals voor zijn eten en kleding.

  1. U werkt

  Het gaat erom dat u geld verdient met uw werk en er belasting over betaalt. Werkt u parttime? Ook dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

  Hebt u een toeslagpartner? Dan moet u allebei werken.

  Wat telt als werk?

  • Als u met uw werk geld verdient waarover u belasting betaalt, dan telt het als werk.

  Tarieven

  Jaarlijks in november worden onze tarieven kenbaar gemaakt in een tarievenbrief. Deze wordt aan alle ouders/verzorgers via het ouderportaal verstuurd. Deze tarieven worden vooraf in oktober voorgelegd aan de oudercommissie. De tarieven worden jaarlijks, met ingang van 1 januari aangepast.

  Om inzicht te krijgen welke vorm van opvang voor ouders/verzorgers het best aansluit bij de opvangwensen en welke vorm voor ouders/verzorgers meest voordelig is, hebben we op onze tarieven pagina op de website een Rekenmodule geplaatst. Als deze Rekenmodule invult wordt, dan zijn ook de tarieven per opvangsoort en aantal uren per opvangsoort af te lezen. Deze gegevens kunt u ook gebruiken om een proefberekening te maken bij toeslagen.nl