Spot4kids Lopik is gevestigd op Lopikerweg Oost 5 in Lopik. Op deze locatie bieden we opvang aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Ook op deze locatie staan flexibiliteit voor ouders en aandacht voor de kinderen op de eerste plaats.

Spot4kids is gelegen op het terrein van SBB Lopik. Het pand achter het kantoor is verbouwd tot een opvanglocatie met dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar en peuteropvang voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot en met 4 jaar. Het voorste gebouw is het voormalig kantoor en is verbouwd tot BSO met 4 groepen buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Spot4kids is alle schoolweken en in schoolvakantie’s vanaf 7:00 tot 18:30 open  U kunt aangeven welk pakket u wenst. Ook tijdens studiedagen kunt uw kind bij ons terecht. Wilt u een keer ruilen van dag of extra opvang afnemen, dit is bij ons, Spot4kids geen probleem. Tijdens officiële feestdagen is Spot4kids gesloten.

Ons Team

Bij Spot4kids werken we met vaste mensen op de groep. We vinden het belangrijk dat de kinderen een band op kunnen bouwen met een vaste groepskracht.  Al onze medewerkers beschikken naast de door de GGD gestelde eisen ook nog over veel enthousiasme, positieve energie en het nodige inlevingsvermogen.

KDV

Spot4kids Lopik is in 2016 verbouwd van werkplaats naar kindercentrum. Doordat we vanaf het begin bewust keuze’s hebben kunnen maken over afmetingen in de ruimte en materialen die gebruikt werden voldoet deze locatie aan alle veiligheids- en gezondheidseisen. Onze ruimtes zijn ingericht op leeftijd en biedt uitdaging voor elke ontwikkelingsfase.

In de baby en dreumesgroep hebben we een box, een grondbox en ontdekkingshoek, alles veilig en ingericht naar onze smaak. Rond de tafel staan kinderstoelen, er is een wipstoel aanwezig die ervoor zorgt dat ook de kleinste aan tafel kunnen zitten. Er is een bank waar de kinderen rustig kunnen drinken. Er is voldoende ontwikkelingsmateriaal aanwezig.  Aan de muren zijn voel en tastplaten bevestigd en er is een blokkenhoek met grote zachte kussens waar er gebouwd kan worden.

Op de peutergroepen staan naast een grote tafel waar alle kinderen aan kunnen zitten ook een themahoek. Deze opstelling zorgt ervoor dat de kinderen alle soorten fantasiespel kunnen spelen. Een keuken, of een winkeltje om eerst boodschappen te doen. Er is een speelkleed waar auto’s graag op rijden en de hoogste torens bouwen we met de duplo. In de groepsruimte kunnen de  kinderen hun energie kwijt.

Elke dag even naar buiten, dat moet wel lukken. Het buitenterrein is erg kindvriendelijk ingericht en toch uitdagend voor de kinderen. Voor de jongste is een apart gedeelte afgezet. Er is een stuk ingericht om te racen op skelters en driewielers, maar gelukkig ook een zebrapad zodat je niet voor je sokken gereden wordt. Aan de zijkant is een voetbalveldje afzet met een hek, zo kan er ook gevoetbald worden.

Tarieven
Onze tarieven zijn inclusief drinken, fruit en overige tussendoortjes broodmaaltijden, luiers en verzorgingsproducten. Flesvoeding en groentehap worden door ouders/verzorgers meegegeven.

Peuteropvang

Bij Spot4kids wordt gewerkt met één visie, één pedagogisch beleid en alle medewerkers werken als één team. Kinderen verdienen de aandacht die zij nodig hebben. Er is tijd om leuke dingen te doen, activiteiten die bijdrage aan de ontwikkeling maar ook zeker de nieuwsgierigheid van een kind. Door aandacht voor de kinderen te creëren, zorg je ervoor dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Een kind wat lekker in zijn vel zit, ontwikkeld zich beter, en kan vol zelfvertrouwen doorgroeien om met 4 jaar de stap naar het basisonderwijs te nemen.

 • Flexibel

  Spot4kids is de meest flexibele kinderopvangorganisatie van de gemeente Lopik. U kunt in de ouderapp een ruiling aanvragen. Dit mag, 14 dagen voor en 14 dagen na, de te ruilen dag. Hoe eerder u een ruiling aanvraagt, hoe groter de kans is dat er een plekje vrij komt voor uw kind. U kunt ook een extra dag opvang aanvragen, deze betaald u op de volgende factuur.

 • Ontwikkelingen overheid

  Vanuit de overheid is aangeven dat het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang dezelfde kwaliteit moeten bieden, met het oog op een betere afstemming tussen peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en onderwijs. De gemeente Lopik heeft besloten om daarvoor de peuterspeelzalen van Stichting Peuterspeelzalen Lopik over te dragen aan de kinderopvang per 1 januari 2017. Deze harmonisatie heeft ook als gevolg dat werkende ouders die gebruik maken van peuteropvang recht hebben op kinderopvangtoeslag. Ouders gaan, of ze nu werken of niet, dezelfde inkomensafhankelijke ouderbijdrage betalen voor de peuteropvang.

 • Veiligheid en Hygiëne

  De gemeente stelt eisen aan de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid bij het exploiteren van een kindercentrum. Deze eisen zijn vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Op basis hiervan schrijft de gemeente Lopik ons in bij het Landelijk Register Kinderopvang & Peuterspeelzalen. De brandweer en GGD controleren of wij de voorschriften naleven. De ruimtes waar de kinderen zich begeven, zowel binnen als buiten, voldoen aan alle veiligheidseisen. Er wordt gehandeld conform de richtlijnen die zijn opgesteld om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.

 • Wat is VE?

  Soms heeft een kind wat extra ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Kinderen met een verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand, krijgen van het consultatiebureau een indicatie voor Voorschoolse Educatie, ofwel een VE-indicatie. In de gemeente Lopik krijgt een kind met een VE-indicatie 8 uur extra per week voorschool aangeboden. Deelname hieraan is voor de ouders gratis, de gemeente vergoedt de kosten.

  Kwaliteitseisen VE
  Bij Spot4kids staat kwaliteit van opvang en de borging van kwaliteit voorop. Voor VE-aanbieders zijn er eisen gesteld om aan deze kwaliteit te kunnen voldoen. Zo dient er gewerkt te worden met een integraal erkend VE-programma. Spot4kids kiest voor het programma Uk en Puk. Het programma richt zich op de brede ontwikkeling van peuters. De ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek komen aan bod. Het programma Uk en Puk maakt gebruik van de SLO-doelen (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) en sluit zo naadloos aan op vroegschoolse programma’s. Al onze pedagogisch medewerkers die werken met peuters zijn VE geschoold.

  Pedagogisch medewerkers dienen minimaal geschoold te zijn op PW-3. Het Spot4kids team wordt gevormd door pedagogisch werkers met minimaal de opleiding MBO SPW-3 of gerelateerde voorgaande opleidingen.

  Alle VE-beroepskrachten dienen de Nederlandse taal voldoende te beheersen. Bij Spot4kids wordt hier al aan gewerkt doordat de pedagogisch medewerkers de TINK-training volgen. Met deze training worden de interactievaardigheden en taalvaardigheden verbeterd en verder ontwikkeld. Daarnaast voldoen de medewerkers aan taalniveau 3F op de onderdelen: mondelinge taalvaardigheid, luisteren en lezen.

  Om zichtbaar aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van het kind moet gebruik worden gemaakt van een kind volgsysteem. Een goede aansluiting van voor- naar vroegschoolse educatie en vervolgens een vloeiende overgang naar de schoolse situatie vragen om een goede afstemming, vanuit leerplankundig perspectief. Kijkend naar de scholen in Lopik wordt gekozen voor een observatiesysteem wat aansluit bij de kind volgsystemen waar de scholen in Lopik mee werken. Er wordt gerapporteerd hoe de kinderen zich in elke leeftijdsfase ontwikkelen en de pedagogisch medewerkers bespreken dit met ouders. De pedagogisch medewerkers zorgen, in overleg met de ouders, voor een overdracht naar school. Spot4kids hecht veel waarde aan een goede overdracht naar school en geeft de voorkeur aan een persoonlijke overdracht, waar ook ruimte voor gemaakt zal worden in de taakuren van de pedagogisch medewerkers.

 • Voedselveiligheid

  Om de hygiëne en voedselveiligheid te waarborgen volgen wij de hygiënecode; dit houdt o.a. in dat voordat we gaan eten en drinken iedereen zijn handen wast, we een datum noteren op producten die open gemaakt worden en dat kort houdbare spullen in de koelkast bewaard worden.

BSO

Spot4kids Lopik BSO heeft dagelijks plek voor 58 kinderen. We halen kinderen op van de Jan Bunnikschool, De Regenboog, De Nieuwe Wiel of de Zomergaard.  De kinderen worden opgehaald door een van onze pedagogisch medewerkers. Kinderen van scholen buiten de Gemeente Lopik worden bij ons gebracht via het vervoer dat door de Gemeente Lopik geregeld is.

Tarieven
Onze tarieven zijn inclusief drinken, tussendoortjes en een broodmaaltijden. Dit geldt ook voor de VSO en de BSO. Alle activiteiten en uitstapjes zijn inbegrepen. 

 • Ophalen uit school

  Vanaf 14:15 is de eerste school uit en staat een van de pedagogisch werkers in de gang of op het schoolplein te wachten om de kinderen te verzamelen en naar Spot4kids te gaan. U kunt aangeven of u wilt dat u kind opgehaald wordt of zelfstandig naar Spot4kids gaat. Als alle kinderen er zijn vertrekken we met de auto, mini bus of maxi bus, dit is afhankelijk welke afspraken u met uw kind en ons maakt. Als we bij de BSO aankomen hangen we onze jassen en tassen op en gaan we naar binnen. In de keuken is er ruimte voor een spelletje of de eerste verhalen van dingen die de kinderen hebben meegemaakt en willen vertellen. Als alle kinderen bij Spot4kids zijn gaat iedereen naar zijn eigen groep. Handen wassen en dan snel aan tafel…..eten!!!!

   

 • Op de groep

  Even wat eten en drinken en de dag doornemen, hoe was het op school, en wat zullen we vanmiddag allemaal gaan doen. Voor elk kind is er aandacht. In overleg met de kinderen bepalen we wat we gaan doen. De kinderen kunnen in de speelruimte spelen, in de BSO-ruimte blijven, naar het atelier gaan om te knutselen, of lekker naar buiten toe. Elke middag worden er verschillende activiteiten aangeboden. We hebben 2 mini en 2 maxi bussen tot onze beschikking en trekken er graag op uit.

  We gebruiken de input van de kinderen om er een gezellige middag van te maken. Kinderen zitten vol met goede en vernieuwde ideeën en eigenlijk kunnen we wel uit eigen ervaring zeggen dat een middag bij Spot4kids nooit saai is. Rond 16:30 worden de snoepjes uitgedeeld en worden de grote activiteiten afgerond. Vanaf 16:30 komen ook de eerste ouders binnen om hun kind op te halen. Om 18:30 sluiten de deuren.

 • Schoolvakantie's

  In schoolvakantie’s is Spot4kids Lopik open voor alle kinderen die BSO afnemen in de vakantie’s. De kinderen van Spot4kids Cabauw en Spot4kids Benschop zijn ook welkom.

   

   

VSO

De voorschoolse opvang is open vanaf 7:00 en zorgt ervoor dat de kinderen op tijd in de klas gebracht worden. De kinderen kunnen, indien gewenst ontbijten. Er is gevarieerd broodbeleg en ook de pedagogisch werker eet gezellig een broodje mee. Ondanks dat het nog vroeg is, kan er al lekker gespeeld of geknutseld worden, onze ervaring leert dat er ’s ochtend veel creatieve ideeën opborrelen ; ). Als het tijd is om naar de school te gaan trekken de kinderen eerst hun jas aan, en vertrekken met tas naar school. Eet en drinkspullen worden opgeborgen in de mandjes of in de koelkast en uw kind wordt in de klas gebracht. De juf of meester begroeten, nog even zwaaien en dan kan de les beginnen.